مکمل یاری آهن و کودکان پیش دبستان

کم خونی یکی از مشکلات رایج سلامتی و بالینی است. مطالعات مشاهده ای ارتباط بین کمبود آهن و کم خونی در کودکان را با وضعیت اقتصادی نامطلوب تأیید کرده اند. با وجود کاربرد مکمل یاری آهن به عنوان یک راهبرد درمانی و محافظتی،می تواند با عوارض جانبی زیادی همراه باشد. کودکان پیش دبستانی در مرحله ی حیاتی از لحاظ تکامل ذهنی و مطالوب سازی عملکرد شناختی قرار دارند. به همین دلیل محققین در قالب مطالعه ای سعی کردند مدارک موجود در زمینه ی فواید مکمل یاری آهن در کودکان پیش دبستان را ارزیابی کنند. به همین منظور آن ها تمام مطالعاتی را که در زمینه ی مکمل یاری آهن در کودکان 12-5 سال آنجام شده بود را ارزیابی کردند. در این پژوهش در حدود 16501 مطالعه که شامل 7089 کودک می شدند را بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مکمل یاری آن موجب بهبود شاخص شناخت عمومی، هوش در میان کودکان کم خون و میزان توجه در کودکان شده است. علاوه بر این، مکمل یاری آهن موجب بهبود منحنی قد برای سن و وزن برای سن کودکان کم خون نیز شده بود. مکمل یاری آهن خطر کم خونی و کمبود آهن را به ترتیب تا50 درصد و  79 درصد کاهش داد.محققین گزارش کردند که میزان وابستگی به مکمل آهن در این مطالعات بالا بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد شد که  مکمل یاری آهن می تواند موجب بهبود عملکرد شناختی و توجه کودکان پیش دبستان مبتلا به کم خونی یا کمبود آهن گردد. در نتیجه می تواند موجب بهبود قابل ملاحظه ای در پیشرفت تحصیلی کودکان شود.

منبع:

Sant-Rayn Pasricha PhD, et al. Effects of daily iron supplementation in primary-school– aged childrensystematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ Research.2013

نظرات بسته شده است.