مکمل کلسیم و افزایش بیماری های قلبی و عروقی

 

دریافت مکمل های حاوی کلسیم برای حفظ سلامت استخوان ها در میان زنان رایج است. مطالعات پیشین نشان دادند که مکمل های کلسیم می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد، با وجود این نتایج در این زمینه متناقض است. یک مطالعه در Brigham and Women's Hospital نشان داد که مکمل های کلسیم در افزایش احتمال بیماری های قلبی و عروقی نقشی ندارند. یافته های حاصل از این مطالعه به صورت online درOsteoporosis International ارایه شد. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی ارتباط بین دریافت مکمل کلسیم و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی بود. بدین منظور محققین در این مطالعه 74245 زن را در زمینه مکمل کلسیم بررسی کردند. این زنان به بیماری قلبی و عروقی و سرطان مبتلا نبودند، آن ها به مدت 25 سال (2008-1984)پیگیری شدند و از لحاظ دریافت مکمل کلسیم هر 4 سال ارزیابی شدند. پرونده پزشکی آزمودنی ها از لحاظ بیماری های قلبی به طور متناوب بررسی می شد. این مطالعه به دلیل آزمودنی های زیاد و هم چنین زمان طولانی پیگیری با سایر مطالعات در این زمینه متفاوت است. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که بروز بیماری های قلبی و عروقی در آزمودنی هایی که  مکمل کلسیم دریافت می کردند تفاوت معناداری با آزمودنی هایی که مکمل کلسیم مصرف نمی کردند، نداشت. بنابراین، نتایج این مطالعه از این فرضیه که مکمل های کلسیم خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد، حمایت نمی کند. 
 
منبع: 
J. M. Paik, G. C. Curhan, Q. Sun, K. M. Rexrode, J. E. Manson, E. B. Rimm, E. N. Taylor. Calcium supplement intake and risk of cardiovascular disease in women. Osteoporosis International, 2014
 

نظرات بسته شده است.