مکمل های رژیمی و تغییرات فشار خون

بر اساس نتایج یک مطالعه گسترده نشان داده شد که برخی از مکمل های رژیمی از قبیل؛ کوآنزیم 10Q و روغن ماهی می توان موجب کاهش میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی –هر دو- شود. محققین در این مطالعه در حدود 9732 آزمودنی را ارزیابی کردند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه های رژیمی آزمودنی ها با مقادیر فشار خون سیستولی و دیاستولی آن ها مقایسه شد. در میان 37 مکمل رژیمی که در این مطالعه ارزیابی شد، 9 مکمل ( مهم ترین آن ها وری، سلنیوم، نیاسین، مخمر، جینگو بیلوبا و جینسنگ) با تغییرات در فشار خون سیستولی و دیاستولی همراه بودند. لازم به ذکر است که این مقایسه پس از همگن سازی سن، استعمال سیگار،جنس و شاخص توده بدنی انجام شد. و از این لحظ تفاوتی در بین آزمودنی ها وجود نداشت. مصرف مکمل های غذایی، به ویژه در میان زنان بسیار رایج است. به بیان دقیق تر در این مطالعه نشان داده شد که در میان افرادی که بیماری وابسته به فشارخون نداشتند، ویتامین 6B، روغن کبد ماهی و روی اثر قابل ملاحظه ای در کاهش میانگین فشار خون داشتند. به بیان محققین این مطالعه، بر خلاف محدودیت های موجود در این پژوهش، نتایج حاصل بسیار جالب است و برای روشن شدن اثر دقیق انواع مکمل ها بر میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی، نیاز به مطالعات گسترده تر و دقیق تری در این زمینه می باشد. آن ها پیشنهاد کردندکه بهتر است، افراد دارای فشار خون بالا در مورد مصرف مکمل ها محتاط باشند و قبل از دریافت آن ها حتماً با پزشک خود مشورت کنند.
منبع:


Reference: Catherine A McCarty, et al.  The use of dietary supplements and their association with blood pressure in a large Midwestern cohort. BMC Complementary and Alternative Medicine 2013.
 

نظرات بسته شده است.