مکمل های اُمگا3 از سد خونی مغزی می گذرند

مطالعه جدیدی در Karolinska Institutet  سوئد نشان داد که مکمل های رژیمی اُمگا3 می تواند از سد خونی مغزی بیماران مبتلا به آلزایمر عبور کند و بر شاخص های التهابی و روند بیماری اثر گذار باشد. نتایج این مطالعه در مجله Internal Medicine به چاپ رسید. مدارک زیادی وجود دارند که نشان می دهند، اُمگا3  می تواند به عنوان یک راهبردی برای بیماری آلزایمر در نظر گرفته شود. این موضوع موجب علاقمندی محققین در مورد اثر مکمل های رژیمی حاوی اسیدهای چرب مفید بر روند بیماری آلزایمر شد. اُمگا 3 و سایر اسیدهای چرب ضروری با چند پیوند دوگانه در هنگام بارداری در سیستم اعصاب مرکزی تجمع می یابند و در طول زندگی به طور دائم جایگزین می شوند. با وجود این، تا به حال مطالعه ای در زمینه انتقال این اسیدهای چرب ضروری از سد خونی مغزی انجام نشده است. سد خونی مغزی تردد مواد را در مغز کنترل می کند. مواد حاصل از متابولیسم داروها اجازه عبور از این سد خونی مغزی را ندارند. چندین مطالعه، به ارزیابی پروفایل  اسیدهای چرب ضروری در سیستم اعصاب مرکزی بیماران مبتلا به آلزایمر پرداختند. به عنوان مثال، مطالعه ای نشان داد که مقادیر دوکوزاهگزانوئیک اسید که یک نوع اسید چرب اُمگا3 است در مغز افراد مبتلا به آلزایمر کمتر از مقادیر طبیعی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ دادن به این سؤال بود که آیا مکمل های رژیمی اُمگا 3 می توانند از سد خونی مغزی عبور کرده و موجب بهبود پروفایل اسیدهای چرب ضروری در سیستم اعصاب مرکزی بیماران مبتلا به آلزایمر گردند. بدین منظور 33 بیمار مبتلا به آلزایمر در دو گروه مکمل اُمگا3 ( 18=n) و دارونما (15=n) به مدت 6 ماه ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مقادیر دوکوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید( یکی دیگر از انواع اسیدهای چرب اُمگا3) موجود در مایع مغزی نخاعی اطراف مغز گروه مکمل افزایش یافت در حال که تغییری در مقادیر این اسیدهای چرب درگروه دارونما ایجاد نشد.
منبع:

Reference: Yvonne Freund Levi, et al. Transfer of omega-3 fatty acids across the blood-brain barrier after dietary supplementation with a docosahexaenoic acid (DHA)-rich omega-3 fatty acid preparation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study. Journal of Internal Medicine, 2013.
 

نظرات بسته شده است.