مولتی ویتامین ها و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

بر  اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مصرف روزانه و منظم مولتی ویتامین ها در پیشگیری از بروز بیماری های قلب و عروق مؤثر نمی باشد.
به نظر می رسد که مولتی ویتامین ها می توانند در رفع کمبود ویتامین ها و مواد معدنی اثر گذار باشند، با وجود این نقش دیگری نیز برای این قبیل مکمل ها پیشنهاد شده است و آن پیشگیری از بیماری های قلب و عروق (CVD) می باشد. یافته های مطالعات در این زمینه ضد و نقیض است. در این مطالعه سعی بر این بود تا اثر دراز مدت مصرف مکمل های مولتی ویتامین در مردان بر بروز بیماری های قلبی عروقی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه مذکور از سال 1997 تا 2011 ادامه یافت و در آن 754 مرد با سابقه بیماری قلب و عروق مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها در دو گروه مکمل و دارونما تقسیم بندی شدند. پس از 2/11 سال پیگیری، یافته های حاصل از پژوهش هیچ اثر معناداری را بر رویدادهای قلبی در گروه مکمل نسبت به دارونما نشان نداد. به بیان دیگر، مصرف روزانه مکمل مولتی ویتامین اثر معناداری را بر سکته قلبی و مرگ و میر ناشی از آن نداشت.

منبع:

Howard D et al,  Multivitamins in the Prevention of Cardiovascular Disease in MenThe Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial FREE  JAMA. 2012

 

نظرات بسته شده است.