مقادیر بالای ویتامین 12B پلاسمایی شاخصی برای خطر ابتلا به سرطان

ویتامین12B برای عملکرد طبیعی بدن ضروری است، با وجود این مقادیر بیشتر از حد طبیعی آن می تواند با خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان ها همبستگی داشته باشد. نتایج یک مطالعه جدید که در Journal of the National Cancer Institute به چاپ رسید نشان داد که مقادیر بالای ویتامین12B پلاسمایی با خطر بروز سرطان ارتباط دارد. مطالعات پیشین نشان دادند که  مقادیر بالای کوبالامین (یکی از اشکال ویتامین 12B در بدن) با برخی از انواع سرطان ها مرتبط است. به منظور ارزیابی ارتباط بین مقادیر ویتامین 12B پلاسمایی با انواع گوناگون سرطان، محققین دپارتمان اپیدمیولوژی و دپارتمان بیوشیمی بالینی دانشگاه دانمارک حدود 333667 آزمودنی را مورد ارزیابی قرار دادند. آزمودنی ها در طی سال های 1998 تا 2010 از لحاظ مقادیر کوبالامین خون ارزیابی شدند. محققین در ابتدای پژوهش آزمودنی هایی که به سرطان مبتلا بودند یا از مکمل ویتامین 12B استفاده می کردند را حذف نمودند. بنابراین، آزمودنی ها در شروع دوره پژوهش به سرطان مبتلا نبودند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که خطر ابتلا به سرطان به ویژه در سال اول پژوهش، با مقادیر ویتامین 12B پلاسمایی(> 800pmol/L ) همبستگی مثبت دارد. محققین نتیجه گیری کردند که؛ "مقادیر بالای پلاسمایی کوبالامین به ویژه در سال اول پیگیری ، با تشخیص سرطان در مراحل بعدی پژوهش مرتبط بود." با وجود این، محققین متذکر شدند که مقادیر بالای کوبالامین پلاسمایی نمی تواند ناشی از دریافت طبیعی ویتامین 12B باشد، زیرا مصرف غذاها و یا مکمل های حاوی این ویتامین نمی تواند مقادیر آن را به طور معناداری افزایش دهد.

نظرات بسته شده است.