مضرات روغن های گیاهی سالم برای سلامت قلب و عروق

براساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که برخی از روغن های گیاهی سالم نیز می توانند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهند. جایگزینی چربی های حیوانی اشباع با روغن های گیاهی با چند پیوند دوگانه عمل رایجی است که می تواند موجب کاهش مقادیر کلسترول سرم شود و به پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی کمک کند.  نتایج این مطالعه در Canadian Medical Association Journal به چاپ رسید. ارزیابی مدارک جدید نشان داد که بهتر است در مورد آن دسته از روغن های گیاهی که غنی از اسیدهای چرب اُمگا6 ( اسید چرب لینولئیک) هستند و حاوی مقادیر ناچیزی از اسیدهای چرب اُمگا3 ( اسید چرب لینولنیک) می باشند احتیاط بیشتری مبذول داشت. روغن های ذرت و گلرنگ که غنی از اسیدهای چرب اُمگا6 هستند ولی حاوی مقادیر ناچیزی از اسیدهای چرب اُمگا3 ( لینولنیک) می باشند فواید زیادی در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی ندارند. برخلاف روغن های گیاهی گلرنگ، روغن سویا وکانولا حاوی اسیدهای چرب اُمگا3و 6- هر دو- هستند. در این مطالعه مقادیر اسیدهای چرب اشباع با اسیدهای چرب غیر اشباع روغن گلرنگ یا مارگارین گلرنگ ( غنی از اسید چرب اُمگا 6 و بدون اسید چرب اُمگا3). یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که مقادیر کلسترول سرم در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل و وضعیت پایه کاهش یافت. با وجود این، میزان مرگ ومیر حاصل از بیماری های قلبی و عروقی به طور چشمگیری در گروه مداخله افزایش یافت. با وجود این، برای بررسی اثر روغن های گیاهی غنی از اسیدهای چرب اُمگا6 و مقادیر ناچیز اُمگا 3 نیاز به مطالعات بیشتری است. محققین پیشنهاد کردند که بهتر است برای بهرمندی بیشتر از فواید این قبیل اسیدهای چرب از روغن هایی استفاده شود که حاوی هر دو نوع اسید چرب باشند.

منبع:

Richard P. Bazinet and Michael W.A. Chu. Omega-6 polyunsaturated fatty acids: Is a broad cholesterol-lowering health claim appropriate Canadian Medical Association Journal, November 2013.

نظرات بسته شده است.