مصرف گوشت قرمز خود را کاهش دهید

نتایج پژوهش های جدید نشان داده اند تغییر در میزان مصرف گوشت قرمز به طور مستقیم بر خطر ابتلا به دیابت نوع 2 اثرگذار است. به طوریکه کاهش دریافت گوشت قرمز با کاهش خطر ابتلا به دیابت و افزایش مصرف آن با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در آینده در ارتباط است.
پژوهشگران اطلاعات حاصل از 149 هزار فرد طی بیش از 20 سال پیگیری را آنالیز کردند. میزان مصرف گوشت قرمزو گوشت های فراوری شده هر چهار سال یکبار با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک اندازه گیری شد  و هر 2 سال افراد مبتلا شده به دیابت نوع 2 شناسایی می شدند.
نتایج نشان داد، در مقایسه با افرادی که تغییری در عادات غذایی مصرف گوشت قرمز خود ندادند، شرکت کننده  هایی که میزان مصرف گوشت قرمز در آنها نیم سروینگ در روز افزایش یافته بود 48% بیشتر خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در چهار سال آینده داشتند. هم چنین افزایش مصرف گوشت قرمز با افزایش وزن، افزایش کل کالری دریافتی و کاهش کیفیت رژیم غذایی در ارتباط بود. حتی افزایش اندک در مصرف گوشت قرمز(15/0 تا 50/0 سروینگ) با افزایش خطر 21 درصدی در ارتباط بود.
به طور برعکس کاهش مصرف گوشت قرمز با کاهش خطر ابتلا  به دیابت نوع 2 در افراد همراه بود. کاهش نیم سروینگ گوشت در روز با  کاهش خطر 14 درصدی ابتلا به دیابت نوع 2 در طول 12 تا 16 سال آینده همراه بود.
به طور خلاصه میتوان گفت مصرف گوشت قرمز با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط مستقیم دارد.

منبع:

Pan A, Sun Q, Bernstein AM, et al. Changes in red meat consumption and subsequent risk of type 2 diabetes mellitus: three cohorts of US men and women. JAMA Intern Med. 2013:1-8

نظرات بسته شده است.