مصرف کافئین پس از 3 روز بر افزایش هوشیاری تاثیر ی ندارد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که پس از محدود کردن خواب به 5 ساعت در هر شب، بعد از 3 شب استفاده از کافئین هوشیاری و عملکرد را بهبود نمی دهد.
در این مطالعه 48 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند.  خواب به 5 ساعت و به مدت 5 روز محدود شد. گروهی از شرکت کنندگان هر روز 2 بار  کافئین به میزان 200 میلی گرم دریافت کردند. گروه دیگر دارونما دریافت کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت به دارونما، کافئین به طور قابل توجه عملکرد سایکو هوشیاری وظیفه  (PVT) را در طول 2 روز اول بهبود می دهد اما در 3 روز آخر محدودیت خواب سبب بهبود PVT نمی شود. به عبارتی بهبود عملکردی که با مصرف دو دوز 200 میلی گرمی کافئین ایجاد شده بود پس از 3 شب محدودیت خواب از بین می رفت.
به اعتقاد محققان این نتایج حائز اهمیت است. زیرا کافئین به عنوان یک محرک به طور گسترده برای مقابله با کاهش عملکردی که به دنبال دوره های محرومیت از خواب ایجاد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد طی چندین روز محرومیت از خواب استفاده از دوز یکسان کافئین کافی نیست.
منبع:


Caffeine Efficacy Across a Simulated 5-Day Work Week With Sleep Restriction. Sleep, 2016
 

نظرات بسته شده است.