مصرف پروبیوتیک ها و کلسترول بد

بر اساس نتایج مطالعه ای در انجمن قلب آمریکا نشان داده شد که؛ مصرف روزانه دو وعده از محصولات پروبیوتیک ها می تواند موجب کاهش میزان کلسترول بد و نیز کلسترول تام گردد.
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که به طور طبیعی در فلور روده یافت می شوند، نشان داده شده است که این قبیل باکتری ها دارای اثرات مفیدی می باشند، این باکتری ها معمولاً در محصولات لبنی اضافه می شوند. در مطالعه پیش از این پژوهش نشان داده شد که گونه ای از باکتری های پروبیوتیک به نام Lactobacillus reuteri  موجب کاهش کلسترول نوع بد شد. بنابراین در صورت کاهش میزان کلسترول بد و نیز کلسترول تام بر اثر مصرف پروبیوتیک ها، می توان از بروز پلاک ها آترواسکلروز و در نتیجه بروز بیماری های قلبی عروقی پیشگیری نمود. در این مطالعه، 127 فرد دارای کلسترول بالا به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و دو بار در روز از پروبیوتیک ها مصرف کردند، در حالی که گروه کنترل مطابق آن ها روزانه دو  کپسول به صورت دارونما مصرف می کردند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان کلسترول در آزمودنی هایی که پروبیوتیک مصرف کردند در حدود 6/11 درصد کاهش داشت. علاوه بر این نشان داده شد که میزان کلسترول استر و کلسترول اشباع در گروه پروبیوتیک به ترتیب به میزان؛ 3/6 و 8/8 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب برای اولین بار محققین توانستند نشان دهند که پروبیوتیک ها می تواند موجب کاهش کلسترول استر گردد که با میزان کلسترول بد در ارتباط است

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by American Heart Association

نظرات بسته شده است.