مصرف هندوانه و پیشبرد سلامت قلبی

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که موش هایی که رژیم غذایی آن ها شامل آب هندوانه بود، وزن و میزان کلسترول و پلاکت های  عروقی کمتری داشتند.
یافته های حاصل از این مطالعه که در مجله Journal of Nutritional Biochemistry, به چاپ رسید نشان داد که سیترولین موجود در هندوانه دارای اثرات مفید بر سلامت قلبی عروقی می باشند.
به بیان دکتر سابین ساها؛ ما در این مطالعه به دلیل تأیید اثرات سیترولین بر کاهش فشار خون در مطالعات قبلی به این ترکیب علاقمند شدیم، با وجود این در این مطالعه اثرات این ماده بر فشار خون تأیید نشد ولی اثرات دیگر آن بر سلامت عروقی گزارش شد. محققین در این مطالعه در دو گروه از موش ها رژیم غذایی غنی از اسید های چرب اشباع و کلسترول اعمال کردند. یک گروه از موش ها آب حاوی 2 درصد آب هندوانه را دریافت کردند در حالی که گروه دیگر آبی را دریافت کردند که  محتوای کربوهیدراتی آب هندوانه را شامل می شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که موش هایی که آب هندوانه دریافت کردند 30 درصد وزن کمتر و 50 درصد LDL کلسترول ( کلسترول بد ) کمتری داشتند. علاوه بر این در این گروه میزان پلاکت های عروقی نیز با میزان مصرف سیترولین همبستگی مثبتی نشان داد و میزان آن کمتر از گروه کنترل گزارش شد. به پیشنهاد محققین؛ آب هندوانه به دلیل داشتن سیترولین می تواند اثرات مفیدی بر سلامت قلبی عروقی داشته باشد ولی سازوکار اثر مولکولی این ترکیب هنوز شناخته نشده است.
دکتر سابین خاطر نشاند کرد که برای کشف سازوکار سیترولین و لیکوپن که یکی دیگر از ترکیبات موجود در آب هندوانه است نیاز به مطالعات گسترده تری می باشد.

منبع:

Shubin Saha et al, “Citrullus lantus 'Sentinel' (watermelon) Extract Reduces Atherosclerosis in LDL Receptor Deficient Mice”, 2012.10.07

نظرات بسته شده است.