مصرف لبنیات برای سلامت متابولیک بدن مفید است

لبنیات به عنوان بخشی از رژیم سالم در نظر گرفته می شود و راهنماهای رژیمی مصرف 4-2 سهم از محصولات بر پایه شیر مثل شیر، ماست، پنیر، خامه و کره را توصیه می کنند.
همانگونه که می دانید محصولات لبنی حاوی کلسیم و املاح مفید برای استخوان ها هستند اما تحقیقات اخیر نشان داده است که مصرف لبنیات می تواند اثرات مفیدی بر سلامت متابولیک بدن داشته باشد و خطر بیماری های متابولیک مثل چاقی و دیابت نوع 2 را کاهش دهد.
بر همین اساس محققین ارتباط مصرف لبنیات با سلامت افراد فرانسوی – کانادایی و نیز چگونگی تأثیر مصرف لبنیات با سلامت متابولیک بدن را مورد بررسی قرار دادند. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط مصرف لبنیات با عوامل خطر متابولیک شامل وضعیت آنتروپومتری، قند خون، پروفایل لیپیدی پلاسما، مارکرهای التهابی و پرفشاری خون در جمعیت سالم است.
حدود 254 فرد در مطالعه شرکت کردند که از این میان 105 مرد و 128 زن واجد شرایط ورود به مطالعه بودند یعنی پروفایل متابولیکی سالمی داشتند. مطالعه حاضر نشان داد که میانگین افراد حدود 4/1 ± 5/2 سهم لبنیات در روز مصرف می کنند. با این حال، حدود 45% جمعیت مورد مطالعه کمتر از توصیه های راهنماهای غذایی کانادا مبنی بر دریافت حداقل 2 سهم محصولات لبنی دریافت می کنند.
اطلاعات حاصل نشان می دهد که اسید ترانس پالمیتولئیک یافت شده در پلاسما می تواند به عنوان بیومارکری برای ارزشیابی مصرف لبنیات مورد استفاده قرار گیرد. اسید ترانس پالمیتولئیک به طور طبیعی در شیر، پنیر، ماست، کره و چربی گوشت وجود دارد اما توسط بدن سنتز نمی شود. این اسید چرب دارای اثرات ارتقاء سلامت است. در این مطالعه، ارتباط سطح اسید ترانس پالمیتولئیک با فشارخون پایین تر در مردان و زنان و نیز با وزن کمتر در مردان دیده شد.
مصرف لبنیات با قند خون و فشار خون کمتر در جمعیت مورد مطالعه مرتبط بود اما رابطه علیتی بخاطر نوع مطالعه مشخص نشد و لذا محقق مطالعه بیان نمود که مداخلات تغذیه ای برای اطمینان از اثر محصولات لبنی بر ارتقاء سلامت متابولیک در جمعیت سالم نیاز است.
نکته عملی: مصرف لبنیات به میزان 4-2 واحد در روز برای پیشگیری از بروز چاقی و دیابت نوع-2 به عموم مردم توصیه می شود.
منبع:

Marine S.et al. Associations between dairy intake and metabolic risk parameters in a healthy French-Canadian population. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2014

نظرات بسته شده است.