مصرف روزانه مولتی ویتامین و کاهش خطر بروز کاتاراکت

بر اساس نتایج مطالعه ای که در Ophthalmology چاپ شد نشان داده شد که دریافت روزانه مکمل مولتی ویتامین در افراد میانسال می تواند خطر بروز کاتاراکت را کاهش دهد.با وجود این، در این مطالعه گزارش شد که دریافت روزانه مکمل مولتی ویتامین با احتمال ابتلا به بیماری تحلیل ماکولار وابسته به سن رابطه ای ندارد و نمی تواند خطر بروز این عارضه را کاهش دهد. به منظور ارزیابی همبستگی میان دریافت روزانه مکمل مولتی ویتامین بر میزان برو کاتاراکت، محققین در این مطالعه حدود 11497 آزمودنی در گروه کاتاراکت و 14233 آزمودنی در گروه تحلیل ماکولار  وابسته به سن را ارزیابی کردند. آزمودنی های گروه کاتاراکت به طور تصادفی در دو گروه مکمل(5736=n) و دارونما (7122=n) تقسیم شدند و آزمودنی های گروه تحلیل ماکولار وابسته به سن به طور تصادفی در دو گروه مکمل (7111=n) و دارونما (7122=n) تقسیم شدند. لازم به ذکر است که آزمودنی ها در دو گروه و در حالت پایه به کاتاراکت یا تحلیل ماکولار وابسته به سن مبتلا نبودند. محققین در طول سال های 1997 تا 2011 پرسشنامه هایی را مبنی بر اطلاعاتی در زمینه میزان وابستگی به دریافت مکمل، عوامل خطر و هر گونه علایم اولیه مربوز به دو نوع بیماری چشمی را در مورد آزمودنی ها جمع آوری و ارزیابی کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میزان ابتلا به بیماری کاتاراکت در گروه دریافت کننده مکمل مولتی ویتامین حدود 9 درصد کمتر از گروه دارونما بود. داده های مربوط به بیماری تحلیل ماکولار وابسته به سن هیچ تفاوت معنادای را بین دو گروه نشان نداد.

نظرات بسته شده است.