مصرف روزانه آسپرین و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان

یافته های یک مطالعه جدید نشان میدهد که دریافت روزانه و منظم آسپرین می تواند میزان مرگ و میر ناشی از سرطان را کاهش دهد.

پژوهشگران انجمن سرطان آمریکا به سرپرستی Jacobs  داده های حاصل از مطالعه پیشگیری از سرطان ، که در سال 1992 آغاز شده و شامل بیش از 100 هزار نفر شرکت کننده بود را آنالیز کردند. این شرکت کننده ها  پرسشنامه  هایی با اطلاعاتی در مورد تاریخچه پزشکی و مصرف آسپرین را تکمیل کردند. در شروع مطالعه هیچ یک از افراد به سرطان مبتلا نبودند اما در طول 20 سال پیگیری 5138 مرگ ناشی از سرطان گزارش شد.

به گزارش این پژوهشگران مصرف روزانه آسپیرین برای مدت 5 سال یا بیشتر حدود 16٪خطر کلی مرگ و میر ناشی از سرطان راکاهش میدهد. میزان مرگ و میر کلی حتی در افرادی که برای مدت کمتر از 5 سال آسپرین مصرف کرده بودند کاهش داشت. این میزان شامل کاهش قابل توجهی در مرگ و میر ناشی از سرطان های دستگاه گوارش و کاهش کوچکتر اما معناداری در سرطان های خارج از دستگاه گوارش بود.مطالعات قبلی نیزکاهش 37 درصدی در میزان مرگ های ناشی از سرطان را در میان مصرف کننده ها ی آسپرین برای محافظت های قلبی  گزارش کرده اند.

پژوهشگران تاکید کرده اند با این حال موثر بودن آسپرین به معنای ضرورت دریافت آن نمی باشد و هر مداخله پیشگیرانه باید با سنجیدن خطرات و مزایای مصرف آسپرین باشد.

منبع:

Jacobs E, et al "Daily aspirin use and cancer mortality in a large US cohort" JNCI 2012.

نظرات بسته شده است.