مصرف استاتین ها با تحرک کمتر همراه است

درد عضلانی، خستگی و ضعف از اثرات جانبی رایج درمان با داروهای استاتینی می باشد که می تواند با کاهش فعالیت بدنی در مردان سالمند همراه باشد. محققین مطالعه ای را با هدف ارزیابی نحوه اثر استاتین ها بر میزان فعالیت بدنی به طور طولی و مقطعی انجام دادند. در واقع، محققین در این مطالعه چگونگی کاهش فعالیت بدنی در اثر دریافت استاتین ها را ارزیابی نکردند بلکه همبستگی بین دریافت داروهای استاتینی و فعالیت بدنی را ارزیابی کردند. نتایج این مطالعه در JAMA Internal Medicine چاپ شد.
بدین منظور، محققین در مطالعه طولی خود 5994 مرد سالمند حدود 65 سال را از سال 2000 تا 2009 پیگیری کردند. در این قسمت از مطالعه آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند؛ یک گروه آزمودنی هایی که از ابتدا تا انتهای پژوهش استاتین ها را دریافت کرده بودند، گروه دوم را آزمودنی هایی تشکیل می دادند که هرگز در طول دوره پژوهش از داروهای استاتینی مصرف نکرده بودند و گروه سوم، افرادی بودند که در طول دوره پژوهش شروع بع دریافت استاتین ها کردند. علاوه براین، آن ها در یک مطالعه مقطعی حدود 4137 آزمودنی از جمعیت بالا را به دو گروه دریافت کننده استاتین ها و کنترل تقسیم کردند. محققین میزان دریافت استاتین ها را در گروه تجربی در طول 30 روز ارزیابی کردند، به بیان دقیق تر ملاک ورود به این گروه دریافت استاتین ها در طی 30 روز گذشته و به صورت منظم بود. میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها توسط پرسشنامه در طی دو دوره ویزیت معین شد. در طول دروه سوم ویزیت میزان کالری مصرفی و شدت فعالیت بدنی آزمودنی ها توسط دستگاه شتاب سنج ارزیابی شد.
یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که در ابتدای پژوهش 989 آزمودنی استاتین دریافت می کردند و 3148 آزمودنی نیز استاتین نمی خوردند. میزان فعالیت بدنی آزمودنی های دریافت کننده استاتین ها در مقایسه با آزمودنی هایی که استاتین نمی خوردن هر سال کمتر می شد. شدت فعالیت ورزشی در آزمودنی هایی مه استاتین دریافت می کردند، کمتر از افرادی بود که داروهای استاتینی نمی خوردند.
محققین بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد کردند که دریافت داروهای استاتینی با کاهش فعالیت بدنی همراه است، با وجود این، برای روشن شدن دلیل این کاهش نیاز به مطالعات بیشتری است.
نکته عملی: با توجه به این که سطح فعالیت  بدنی و میزان تحرک در افراد سالمند می تواند بر کیفیت و نیز امید به زندگی آن ها اثر گذار باشد، می توان از نتایج این مطالعه در ارزیابی بهتر تاریخچه پزشکی افراد سالمند در زمینه ارتباط بین دریافت داروهای استاتینی و میزان فعالیت بدنی بهره مند شد.

منبع:

David S. H. Lee. et al. Statins and Physical Activity in Older Men. JAMA Internal Medicine, 2014
 

نظرات بسته شده است.