محدود کردن کالری دریافتی التهاب را کاهش می دهد.

مطالعه حاضر اولین مطالعه ای است که به بررسی اثر محدود کردن کالری دریافتی بر روی سلامت افراد با وزن طبیعی یا دارای کمی اضافه وزن می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدود کردن کالری بدون اختلال در سایر عملکردهای مهم سیستم ایمنی مانند تولید آنتی بادی در پاسخ به واکسیناسیون، سبب کاهش التهاب می شود. التهاب مزمن با ایجاد برخی واکنش های مخرب سبب آسیب سلولی و در نهایت بروز بیماری های مرتبط با سن مانند سرطان، بیماری قلبی و دمانس می شود.
برای انجام مطالعه حاضر، 220 فرد واجد شرایط به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شده و سپس بر  اساس سن و نمایه توده بدنی (BMI) طبقه بندی شدند.
گروه کنترل از رژیم غذایی نرمال خود پیروی می کرد اما گروه دیگر از یک رژیم غذایی سیر کننده که 25 درصد  کالری دریافتی آن ها را کاهش داده بود، پیروی می کردند. همچنین به این گروه مکمل مولتی ویتامین و مینرال جهت جلوگیری از بروز کمبود ریزمغذی ها داده می شد. بیومارکرهای التهابی و ایمنی در ابتدای مطالعه و به ترتیب 12 و 24 ماه بعد از شروع مطالعه اندازه گیری شدند.
تیم تحقیقاتی دریافتند در گروه مورد آزمون نسبت به گروه کنترل بعد از 24 ماه مارکرهای التهابی به طور قابل توجه کاهش یافته اند. اما پاسخ ایمنی تغییری را نشان نداد. بنابراین محدود کردن کالری دریافتی می تواند یکی از قدرتمندترین مداخلات غیرژنتیکی جهت کند شدن روند پیری، افزایش طول دوره سلامت و افزایش کیفیت زندگی باشد.
منبع:


Long-term calorie restriction inhibits inflammation without impairing cell-mediated immunity: A randomized controlled trial in non-obese humans. Aging, 2016
 

نظرات بسته شده است.