ماهی مقادیر کلسترول خون را افزایش می دهد

 

اثرات مفید خوردن ماهی بر سلامتی به خوبی شناخته شده است؛ با وجود این ساز وکارهای ناشی از چربی ها یا سایر مواد مغذی موجود در ماهی بر بدن انسان روشن نیست. در حال حاضر، مطالعه جدیدی در دانشگاهی در شمال فلاند نشان داد که خوردن ماهی حداقل 3 یا 4 بار درهفته می تواند موجب بهبود مقادیر کلسترول خوب ( HDL) گردد. به بیان دقیق تر، ذرات HDL موجود در خون افرادی که الگوی غذایی شان حاوی مقادیر زیاد ماهی است، بزرگتر از افرادی است که ماهی کمتری می خورند. اعتقاد بر این است که ذرات بزرگ HDL اثرات محافظتی بیشتری در مقابل بیماری های قلبی و عروقی دارند. نتایج این مطالعه در PLOS ONE چاپ شد. در این پژوهش، اثرات دریافت ماهی بر اندازه ذرات لیپوپروتئینی موجود در خون ( حمل کننده چربی ها) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار مصرف ماهی در آزمودنی ها افزایش یافت. عمده ماهی های مورد استفاده توسط آزمودنی ها در مطالعه ماهی های چربی از قبیل سالمون، ساردین و مارکل بود.  سپس اندازه ذرات HDL در آن ها ارزیابی شد و با اندازه ذرات HDL آزمودنی هایی که مقادیر کمتر ماهی را دریافت می کردند، مقایسه شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که اندازه ذرات لیپوپروتئین HDL می تواند تحت تأثیر مقدار مصرف ماهی قرار گیرد. هرچه اندازه ذرات HDL بیشتر باشد اثرات محافظتی آن ها نیز بیشتر خواهد شد، در حالی که ذرات کوچکتر ممکن است اثرات معکوسی را نیز داشته باشند. بر اساس نتایج این مطالعه محققین پیشنهاد کردند که بهتر است دریافت گوشت قرمز محدودتر گردد و در مقابل دریافت ماهی در رژیم غذایی بیشتر شود. 
 
منبع:
 
Maria Lankinen, et al. Effects of Whole Grain, Fish and Bilberries on Serum Metabolic Profile and Lipid Transfer Protein Activities: A Randomized Trial (Sysdimet). PLoS ONE, 2014 
 

نظرات بسته شده است.