مادران دارای اضافه وزن و سیگاری و تولد کودکان با وزن بالا

بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داه شد که اضافه وزن و کشیدن سیگار در دوران بارداری موجب افزایش خطر اضافه وزن نوزادان در کودکی خواهد شد. علاوه بر این، ازدیاد وزن تولد و افزایش وزن سریع و زیاد در سال اول پس از تولد نیزمی تواند خطر اضافه وزن در کودکان را افزایش دهد. مطالعه مذکور یک مطالعه مروری و شامل مدارک موجود در این زمینه از سال 1990 تا 2011 می باشد. این مطالعه در مجله Archives of Disease in Childhood,  به چاپ رسید. در مجموع این مطالعات در حدود 200،000 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه چندین عامل بارز و مستقل دخیل در اضافه وزن کودکان مشخص شد. اضافه وزن در دوران بارداری، ازدیاد وزن تولد، کشیدن سیگار، افزایش سریع وزن در سال اول زندگی جزء این عوامل می باشند. استعمال سیگار در دوران بارداری می تواند به تنهایی موجب افزایش 47 درصدی اضافه وزن کودک گردد، در مقابل تغدیه از شیر مادر می تواند خطر بروز اضافه وزن را در دوران کودکی تا حدود 15 درصد کاهش دهد. در این مطالعه عوامل دیگری همچون سن مادر، درآمد و وضعیت اقتصادی و افسردگی مادر بر اضافه وزن در دوران کورکی نیز مورد بررسی قرار گرفت با این حال همبستگی خاصی در این زمینه گزارش نشد. در مجموع با وجود این که به نظر عوامل مؤثر بر افزایش وزن در دوران کودکی روشن است ولی برای شفاف سازی دقیق این عوامل به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

منبع:

C. P. Glazebrook et al, Systematic review and meta-analyses of risk factors for childhood overweight identifiable during infancy. Archives of Disease in Childhood, 2012.

نظرات بسته شده است.