فواید فعالیت ورزشی در خانم های یائسه

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که فعالیت بدنی در خانم های یائسه مثل انجام  دادن کارهای خانه می تواند موجب بهبود خواب شبانه شود به خصوص در خانم های یائسه ای که دچار گُرگرفتگی می شوند. دکتر مایا جی لمبیاز، از دانشکده ی پزشکی پنسیلولنیا، در مطالعه ای 52 الگوی خواب  زن در دامنه ی سنی 54 تا 63 سال (27 آزمودنی با نژاد سفید و 25 آزمودنی با نژاد سیاه) را مورد بررسی قرار داد. کیفیت خواب در این آزمودنی ها از طریق پرسشنامه و گزارش خود آن ها در 4 شب مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام آزمودنی ها دارای علایم گُر گرفتگی مانند احساس گرما در روز و عرق شبانه را داشتند. آزمودنی ها در این مطالعه نه تحت تأثیر هورمون درمانی قرار داشتند و نه سروتونین  دریافت می کردند. میزان شاخص توده ی بدنی در این آزمودن ها تقریباً مشابه بود و از این نظر در دامنه ی مشابهی قرار داشتند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که همبستگی بالایی بین میزان و زمان پرداختن به فعالیت های بدنی ارادی و کیفیت خواب شبانه در آزمودنی های یائسه وجود دارد. بر این اساس، هرچه میزان فعالیت آزمودنی ها در طول روز بیشتر باشد، میزان و کیفیت خواب شبانه در آن ها بیشتر است و دفعات بیداری آن ها در طول شب کاهش می یابد. به بیان محققین؛ هرچه میزان فعالیت بدنی در طول روز درآزمودنی ها بیشتر باشد کیفیت خواب شبانه نیز در آن ها بالا می رود. میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها در این مطالعه بر اساس پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت، به بیان محققین میزان فعالیت آزمودنی ها در این مطالعه بسیار کم بوده است، ولی خاطر نشان کردند که همین میزان کم نیز با کیفیت خواب شبانه در آن ها رابطه ی مستقیمی  داشته است.

منبع:

Lambiase, Maya J. PhD, et al. Physical activity and sleep among midlife women with vasomotor symptoms. Menopause. Published online March 25, 2013

نظرات بسته شده است.