فواید فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا زیاد در نوجوانان

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا بالا می تواند موجب بهبود عملکرد تحصیلی نوجوانان شود. علاوه براین، یافته های این مطالعه نشان داد که پرداختن به فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا بالا می تواند موجب بهبود آگاهی و سطح دانش دختران نیز گردد. این پژوهش در مجله ی Journal of Sports Medicine به چاپ رسید. اثرات مفید این نوع فعالیت ورزشی در طولانی مدت حفظ شد. یافته های این مطالعه تأیید کرد که بین میزان شدت اجرای فعالیت ورزشی و بهبود های حاصله ارتباط وجود دارد (dose-response effect )،به طوری که هر چقدر شدت بیشتر باشد اثرات ناشی از فعالیت ورزشی نیز برجسته تر خواهد بود. به بیان نویسندگان این کقاله، در صورت تأیید این اثر در سایر مطالعات می توان از این راهبرد برای ارتقای سلامت عمومی و هم چنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره مند شد. در این مطالعه در حدود 5000 نوجوان در دامنه ی سنی 10 تا 19 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدت و شدت فعالیت بدنی روزانه ی آزمودنی ها در یک دوره ی سه روزه اندازه گیری شد و برای ریدن به هدف از دستگاه شتاب سنج استفاده شد. شتاب سنج ها متوسط تعداد دقایق فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا شدید را نشان دادند. یافته های مربوط به شتاب سنج نشان داد که متوسط میزان فعالیت بدنی در آن ها کمتر از 60 دقیقه ( میزان توصیه شده ی زمان فعالیت ورزشی نوجوانان توسط سازمان بهداشت جهانی) است. میزان عملکرد تحصیلی و سطح دانش آزمودنی ها در سن های 11، 13، 15 و 16 سال مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به کر است که آزمودنی ها از لحاظ ویژگی های اثر گذار بر نتایج مطالعه کاملاً همگن بودند. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد شد که کیفیت عملکرد تحصیلی در میان آزمودنی ها با میزان فعالیت ورزشی متوسط تا شدید همبستگی دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که دختران بیشتر از این نوع فعالیت ورزشی بهره مند می شوند.

منبع:

J N Booth, S D Leary, et al. Associations between objectively measured physical activity and academic attainment in adolescents from a UK cohort. British Journal of Sports Medicine., October 2013.

نظرات بسته شده است.