فواید اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه(PUFAs) در کودکان

نتایج حاصل از مطالعه بر روی  نوجوانان آمریکایی نشان داد که مصرف اسیدهای چرب اُمگا3 نسبت به اُمگا6 در ان ها کم است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی میزان مصرف فردی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (PUFAs)، منبع اصلی تأمین کننده ی آن و سهم مصرف ماهی در رژیم غذایی کودکان 12 تا 60 ماهه بود. اسیدهای چرب اُمگا3 برای سلامت انسان ضروری هستند. نسبت دقیق اسیدهای چرب اُمگا6 به اُمگا3 نقش مهمی در عملکرد سلولی، التهاب، تکامل چشم و عملکرد عصبی ایفا می کند. به طور کلی برخی از محققین نسبت اسید چرب اُمگا6 به اُمگا3 را به عنوان شاخصی برای کیفیت رژیم در نظر می گیرند، به طوری که نسبت بالای این شاخص نشان دهنده ی سلامت کمتر رژیم غذایی است. ماهی یکی از غنی ترین منابع اسیدهای چرب اُمگا 3 در رژیم غذایی کودکان به شمار می رود. به بیان دکتر کِیم نویسنده ی مسئول این مقاله؛ روشن است که نوزادان در سال اول زندگی شان مقادیر مناسبی از اسیدهای چرب PUFAs را از شیر مادر دریافت می کنند. با وجود این، دریافت میزان اسیدهای چرب PUFAs در رژیم غذایی کودکان کم سن و سال مشخص نیست. دکتر کِیم و همکارانش در این مطالعه میانگین دریافت اسیدهای چرب PUFAs را در رژیم غذایی نوزادان تا سن پیش دبستانی مورد ارزیابی قرار دادند. آن ها در حدود 2496 کودک را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که در حدود 54درصد کودکان یک ماه پیش از شروع پژوهش، حداقل یک بار ماهی خوردند. محققین نتیجه گرفتند که دریافت ماهی و اسیدهای چرب اُمگا3 در مقایسه با اسیدهای چرب اُمگا6 کمتر است و همین موضوع نسبت میان این دو اسید چرب را برهم می زند.
برای روشن شدن فواید اثر افزایش دریافت اسیدهای چرب اُمگا3 بر سلامت کودکان نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:

Sarah A. Keim, et al.  Dietary intake of polyunsaturated fatty acids and fish among US children 12-60 months of age. Maternal & Child Nutrition, 2013

نظرات بسته شده است.