فعالیت ورزشی و کاهش خطر ابتلا به دیابت در کودکان

یافته های جدید نشان می دهد که فعالیت هوازی (ایروبیک) در کودکان چاق یا دارای اضافه وزن می تواند موجب کاهش خطر ابتلا به مقاومت به انسولین در آن ها می شود.
در یک مطالعه طولی  209 کودک دردامنه سنی 7 تا 11 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنی ها در صدک 85 از سن خود قرار داشتند و عادت به فعالیت ورزشی نداشتند. کودکان در دو گروه 20 و 40 دقیقه به فعالیت ورزشی هوازی (ایروبیک) می پرداختند. به عبارت دیگر در این مطالعه سعی شد تا رابطه بین مدت زمان فعالیت ورزشی و کاهش وزن کودکان بررسی شود. در این پژوهش کودکان فعالیت های ورزشی متنوعی همچون؛ دویدن، راه رفتن سریع، فوتبال و بسکتبال را انجام دادند.
بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه؛ فعالیت ورزشی طولانی تر موجب کاهش بیشتر وزن بدن و چربی احشایی و درنتیجه کاهش خطر ابتلا به دیابت و مقاومت به انسولین در کودکان می شود. به بیان دقیق تر فعالیت ورزشی کوتاه مدت موجب کاهش 77/2 سانتی متر مکعب از چربی احشایی و فعالیت ورزشی طولانی تر موجب کاهش 86/3 سانتی متر مکعب از چربی احشایی آزمودنی ها شد.  با وجود اثبات اثرات مفید متابولیکی فعالیت ورزشی در کودکان، این مطالعه اولین پژوهشی است که اثرات مدت زمان فعالیت ورزشی بر کاهش وزن کودکان را بررسی کرده است.

منبع:

Davis C, et al "Exercise dose and diabetes risk in overweight and obese children: a randomized controlled trial" JAMA 2012

نظرات بسته شده است.