فعالیت ورزشی و کاهش ابتلا به سرطان سینه

بر اساس نتایج مطالعه ای در مجله ی تحقیقات سرطان نشان داده شد که فعالیت ورزشی هوازی می تواند باعث تغییر تجزیه و سوخت و ساز هورمون استروژن شده و از این طریق میزان ابتلا به سرطان سینه را کاهش دهد. مطالعات اثرات محافظت کنندگی فعالیت ورزشی را در پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه تأیید کرده اند ولی سازو کار و چگونگی اثرات آن بر کاهش ابتلا به سرطان سینه هنوز مشخص نشده است. این مطالعه اولین پژوهشی است که توانست سازو کار اثر فعالیت ورزشی هوازی را در پیشگیری از سرطان سینه مشخص کند. در این مطالعه روشن شد که فعالیت ورزشی هوازی موجب تجزیه ی استروژن به مواد متابولیتی خوبی می شود که در کاهش ابتلا به سرطان سینه مؤثر می باشند. این مطالعه بر روی 391 زن سالم غیرفعال و پیش از یائسگی انجام شد. این آزمودنی ها به دو گروه؛ 117 نفر کنترل و 212 نفر گروه تحقیق تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه کنترل در طول 16 هفته ی اجرای پژوهش هیچ گونه فعالیتی انجام نداند، در حالی که افراد گروه مداخله، روزی 30 دقیقه و به مدت 5 روز در هفته برای 16 هفته به فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا بالا (بر روی تردمیل- استپر و الپتیکال) پرداختند. میزان شدت فعالیت ورزشی در هر یک از آزمودنی های گروه مداخله توسط ضربا قلب به طور دقیق کنترل شد. محققین پیش از انجام پژوهش، در سه روز پشت سر هم ادرار 24 ساعته ی آزمودنی ها را جمع آوری کردند و پس از اجرای پژوهش نیز این کار را انجام دادند. سپس مقادیر متابولیت های هورمون استروژن را در ادرار آزمودنی ها مورد بررسی قرار دادند. بر طبق یافته های حاصل از پژوهش نشان داده شد که فعالیت ورزشی هوازی موجب تغییر در سوخت وساز هورمون استروژن در جهت کاهش ابتلا به سرطان سینه خواهد شد.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by American Association for Cancer Research.
 

نظرات بسته شده است.