فعالیت ورزشی و فواید قلبی و عروقی

بر اساس یک مطالعه ی جدید که در American Heart Association journal Circulation به چاپ رسید نشان داده شد که بیماران قلبی که عادات و الگوی زندگی شان صحیح و سالم است بیشتر عمر می کنند. در این مطالعه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی اشاره شده است. محققین برای ارزیابی 600 بیمار مبتلا به ایسکمی قلبی از پرسشنامه استفاده کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد میزان مرگ ومیر با هر علتی، در بیمارانی که بیشتر فعالیت ورزشی می کنند، 42 درصد کمتر است. در طول 5 سال پیگیری بیماران، در آزمودنی هایی که کمتر به فعالیت ورزشی می پرداختند 50 نفر فوت شدند (5/16 درصد). بنابراین، می توان گفت که فعالیت ورزشی و روحیه ی مثبت می تواند میزان بستری شدن در بیمارستان را در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی کاهش دهد. بیماری ایسکمی قلبی، که همان بیماری عروق کرونری قلب است، عروق نازک و مویین دیواره ی قلب  که مسئول اکسیژن رسانی و خون رسانی هستند را درگیر می کند. به بیان محققین، میزان فعالیت ورزشی نقش تعیین کننده ای را در بین بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی ایفا می کند. با وجود این اطلاعات کافی در مورد نوع و میزان فعالیت ورزشی در دسترس نمی باشد. در مجموع، می توان گفت که عادات مثبت زندگی اثر مفیدی بر بازتوانی قلبی ایفا می کند. بیمارانی که به طور منظم به فعالیت ورزشی می پردازند شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد. در واقع می توان گفت که روحیه و فعالیت ورزشی دو جزء جدایی ناپذیر هستند.

منبع:

 Madelein T. et al. Exercise Mediates the Association Between Positive Affect and 5-Year Mortality in Patients With Ischemic Heart Disease. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, September 2013.

 

نظرات بسته شده است.