فعالیت ورزشی و خطر ابتلا به صرع در مردان

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید پیشنهاد شد که فعالیت ورزشی شدید در بزرگسالی می تواند خطر ابتلا به صرع را در مراحل بعدی زندگی کاهش دهد. نتایج این مطالعه در medical journal of the American Academy of Neurology به چاپ رسید. صرع یک بیماری مغزی است که در طول زمان موجب تکرر تشنج می گردد. به بیان دکتر مناچِم، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ "روشن است که فعالیت ورزشی برای عملکرد مغزی مفید است و می تواند خطر ابتلا به بیماری های مغزی را کاهش دهد. این پژوهش اولین مطالعه ای است که بر روی انسان انجام شده است و نشان می دهد که فعالیت ورزشی می تواند خطر ابتلا به صرع را نیز کاهش دهد". در این پژوهش، آمادگی قلبی و عروقی  17/1 میلیون مرد سوئدی هنگام ثبت نام برای سربازی در سن 18 سالگی، به واسطه ی آزمون با دوچرخه اندازه گیری شد. سپس آزمودنی ها در سن 25 سالگی در زمینه ی بیماری صرع مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های حاصل از پیگیری نشان داد که 6796 نفر از آن ها به صرع مبتلا هستند. بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داده شد؛ مردهایی که آمادگی جسمانی بالاتری داشتند در مقایسه با آن هایی که آمادگی جسمانی کمی داشتند، 79 درصد کمتر به بیماری صرع مبتلا شدند، و در مقایسه با آن هایی که آمادگی جسمانی متوسطی داشتند نیز 36 درصد کمتر به بیماری صرع مبتلا شدند.  در این مطالعه نسبت مردهای با آمادگی جسمانی بالا که به بیماری صرع مبتلا شدند 48درصد گزارش شد، و نسبت مردهایی که آمادگی جسمانی متوسطی داشتند و به بیماری صرع مبتلا شدند 62 درصد گزارش شد، و نسبت آن هایی که آمادگی جسمانی کمی داشتند و به بیماری صرع مبتلا شدند 09/1 درصد گزارش شد.

منبع:

E. Ben-Menachem, et al. Cardiovascular fitness and later risk of epilepsy: A Swedish population-based cohort study. Neurology, 2013.

نظرات بسته شده است.