فعالیت ورزشی موجب تقویت سلامت ذهنی نوجوانان چاق می شود

بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داده شد که نوجوانان چاقی که حداقل 2 ساعت در هفته با شدت متوسط به فعالیت ورزشی هوازی می پردازند، حتی در صورت عدم کاهش وزن و چربی بدنی  نیز احساس خوب و لذت بخشی را تجربه می کنند.
به بیان دکتر گری گلد فیلد عضو سازمان سلامت کودکان اتاوای کانادا؛ در حقیقت می توان گفت که بهبود آمادگی هوازی ناشی از فعالیت ورزشی از درجه اهمیت بیشتری نسبت به کاهش وزن و چربی بدنی در زمینه پیش بینی فواید روانی بر خوردار است. در این پژوهش در حدود  30 نوجوان در دامنه سنی 12 تا 17 سال شرکت داشتند. مدت زمان انجام پژوهش 10 هفته در نظر گرفته شد که در طول این مدت آزمودنی ها 2 بار در هفته و هربار حداقل 1 ساعت بر روی دوچرخه ثابت به فعالیت ورزشی می پرداختند. در طول مدت زمان فعالیت بر روی دوچرخه ثابت آزمودنی ها با موزیک و یا تماشای یک فیلم مهیج از مسابقه دوچرخه سواری سر گرم می شدند.
تجزیه و تحلیل های آماری داده ها نشان داد که علارغم عدم کاهش وزن و چربی بدنی، فواید روانی همبستگی بالایی با بهبود آمادگی هوازی داشت. به نظر محققین؛ افزایش فعالیت ورزشی در نوجوانان و ترغیب آن ها به فعالیت های بدنی علارغم کاهش وزن و چربی بدنی می تواند مزایای روانی زیادی نیز در پی داشته باشد. بر اساس  یافته های حاصل از این مطالعه پرداختن به فعالیت ورزشی می تواند موجب بهبود تصویر بدنی نوجوانان و همچنین ادراک ذهنی آن ها گردد

منبع:

Gary S. Goldfield, et al, “The Effects of Aerobic Exercise on Psychosocial Functioning of Adolescents Who Are Overweight or Obese”,  J Pediatr Psychol, 2012

نظرات بسته شده است.