فعالیت ورزشی شدید و کوتاه مدت و کاهش وزن

بر اساس نتایج مطالعات پیشین و باور عمومی؛ برای کاهش وزن و افزایش آمادگی جسمانی نیاز به یک دوره ی طولانی مدت از تمرینات سخت و طاقت فرسای هوازی می باشد. با وجود این نتایج یک مطالعه در دانشگاه نوروژ بر خلاف این باور را نشان داد. بر طبق یافته  های حاصل از این مطالعه؛ تنها 4 دقیقه فعالیت ورزشی شدید به مدت 3 بار در هفته برای افزایش آمادگی جسمانی و پیشبرد سلامتی در افراد غیرفعال کافی است. تمرینات ورزشی منظم می تواند موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) شود، این شاخص یکی از عوامل تعیین کننده در ارزیابی آمادگی بدنی است. با وجود این مدت و شدت مطلوب برای حصول بیشترین نتیجه در این زمینه ناشناخته است. بر این اساس، نتایج مطالعه ی مذکور نشان داد که تنها 3 جلسه فعالیت ورزشی شدید و کوتاه مدت (4 دقیقه) در هفته می تواند موجب پیشبرد آمادگی جسمانی در افراد غیرفعال شود. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ نتایج مطالعه ی ما نشان داد که پرداختن به تنها یک جلسه فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت می تواند علاوه بر این که یک راهبرد کلیدی در افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی باشد، به عنوان یک یک استراتژی صرفه جویی در وقت نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، این روش یک شیوه ی بسیار ایده آل برای افرادی است که می خواهند در وقتشان صرفه جویی شود. محققین در این مطالعه، میزان افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی در 24 فرد دارای اضافه وزن را در طی یک دوره ی 10 هفته ای مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که این نوع فعالیت ورزشی می تواند موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، کاهش میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک شود. بنابراین این شیوه ی تمرینی روش بسیار مؤثری در کاهش وزن و افزایش شاخص های مرتبط با سلامتی می باشد.

منبع:

Arnt Erik Tjønn et al. Low- and High-Volume of Intensive Endurance Training Significantly Improves Maximal Oxygen Uptake after 10-Weeks of Training in Healthy Men. PLoS ONE, 2013.

نظرات بسته شده است.