فعالیت ورزشی شدید و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی درکودکان

محققین دریافتند که فعالیت ورزشی شدید می تواند یک عامل کلیدی در کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی در کودکان و نوجوانان باشد.

براساس نتایج مطالعات جاناتان ام سی گاوک و همکارانش از انیستیتوی بهداشت کودکان مانیتوبای وینیپگ نشان داده شد که کاهش محیط دور مچ و شاخص توده بدنی و افزایش آمادگی قلبی تنفسی با میزان پرداختن به فعالیت ورزشی شدید در کودکان همبستگی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. به چاپ رسید. مطالعه دکتر ام سی گاوک و همکارانش بر روی 605 کودک و نوجوان و با دامنه سنی 9 تا 17 انجام شد، لازم به ذکر است که 59%  این تعداد را دختران تشکیل می دادند و در حدود 29% آن ها چاق یا دارای اضافه وزن بودند. میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها  در طول هفته توسط شتاب سنج های مچی و توسط خودشان گزارش می شد. به طور کلی، آن ها 9/69 در صد زمان خود را غیر فعال، 9/29درصد را به فعالیت ورزشی سبک و 8/6% و 6/0% را به ترتیب به فعالیت ورزشی متوسط و شدید پرداختند. آزمودنی ها بر اساس میزان فعالیت ورزشی در سه گروه سبک، متوسط و شدید تقسم بندی شدند. به گزارش محققین این مطالعه درصد کودکان و نوجوانان مبتلا به فشار خون بالا با افزایش مدت زمان پرداختن به فعالیت ورزشی شدید در هفته از 2/20 % ( 39/1 دقیقه در روز) به 8% ( 74/8 دقیق در روز کاهش یافت. محققین پیشنهاد کردند که برای کاهش خطر بیماری های قلبی در کودکان، پرداختن به فعالیت وزرشی کمی شدیدتر می تواند مؤثر باشد.
بر طبق مطالعات مشاهده ای حداقل 60 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا شدید می تواند یک عامل مهم در کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی در کودکان باشد. یافته های حاصل از مطالعات نشان می دهد که خطر ابتلا به بیماری های قلبی در کودکان با مدت زمان پرداختن به فعالیت ورزشی شدید رابطه مثبتی دارد.

منبع:

Hay J, et al "Physical activity intensity and cardiometabolic risk in youth" Arch Pediatr Adolesc Med 2012

نظرات بسته شده است.