فعالیت ورزشی خطر نیاز به هورمون درمانی را کاهش می دهد

 

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل California Teachers Study،  خطر بروز سکته در زنانی که هورمون درمانی می شوند، حدود 42 درصد افزایش می یابد، در حالی که پرداختن به حداقل 5/3 ساعت فعالیت ورزشی در هفته می تواند این میزان را تا 30 درصد کاهش دهد. نتایج این تحقیق به صورت خلاصه در کنفرانس بین المللی سکته در سن دییگو گزارش شد. محققین در این مطالعه اطلاعات مربوط به 133و479 زن را در بین سال های 1995 تا 2010 مورد بررسی قرار دادند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل های آماری نشان داد؛ افرادی که هر هفته 5/3 تا 5 ساعت به فعالیت ورزشی با شدت متوسط از قبیل پیاده روی یا بازی تنیس می پرداختند، حدود 20 درصد کمتر به سکته دچار می شدند. فعالیت های شدیدتر از قبیل دویدن تفاوت معناداری در مقایسه با فعالیت های با شدت متوسط نشان نداد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " فعالیت هایی از قبیل پیاده روی سریع (brisk walking) به نظر برای این سناریو مفید تر می باشند." در واقع این مطالعه اهمیت فعالیت ورزشی را چه از لحظ زمانی ( 5/3 ساعت در هفته) یا از بعد شدت (متوسط) در پیشگیری از بروز سکته در زنانی که هورمون درمانی می شوند را برجسته می سازد. خطر بروز سکته در زنانی که هورمون درمانی می شوند ولی در طول هفته با شدت متوسط و حدو 5/3 ساعت ورزشی می کنند، حدود 30 درصد است ولی این میزان در زنانی که ورزش نمی کنند حدود 60درصد است. محققین پیشنهاد کردند که اثرات فعالیت ورزشی بر زنان قبل از سن یائسگی و هم چنین پس از سن یائسگی بارز است. 
منبع:
 
Wang S, et al "Physical activity reduces stroke risk among women in the California Teachers Study Cohort" ISC 2014; Abstract TMP67. 
 

نظرات بسته شده است.