فعالیت ورزشی : بهبود جریان خون و پیشگیری از آترواسکلروز

 

محققین دریافتند که اختلالات در الگوی جریان خون می تواند موجب تغییرات اپی ژنتیکی ژن ها در سلول های عروف خونی گردد و این تغییرات می توانند زمینه ساز بیماری آترواسکلروز شوند. این نتایج پیشنهاد می کند که اثرات مفید فعالیت ورزشی هوازی بر بهبود الگوی جریان خون می تواند در طولانی مدت باقی بماند. یکی از تغییرات اپی ژنتیکی در DNA این است که تعدیل های شیمایی می توانند بیان ژن ها خاموش یا روشن کنند ولی توالی خود DNA را تغییر نمی دهند. نتایج این مطالعه در Journal of Clinical Investigation چاپ شد. آترواسکلروز بیماری است که در اثر ساخته شدن چربی و سلول های التهابی در عروق خونی ایجاد می شود، این عارضه می تواند به قلب صدمه وارد کرده و موجب سکته قلبی گردد. انعطاف پذیری عروق خونی می تواند تحت تأثیر اختلالات جریان خونی ناشی از گسترش پلاک های آترواسکلروتیک قرار گیرد. محققین در این مطالعه نشان دادند که اختلالات در الگوی جریان خون می تواند در حضور عوامل خطری از قبیل کلسترول بالا موجب تحریک بروز عارضه آترواسکلروز گردد. پژوهش مذکور بر روی مدل حیوانی انجام شد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی ژن های درگیر در بروز عارضه آترواسکلروز بود که در اثر اختلالات در الگوی جریان خون خاموش می شدند. محققین در این مطالعه با متیلاسیون DNA سعی کردند این دسته از ژن ها را شناسایی کنند، یافته های حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان یک راهبرد درمانی  در این دسته از بیماران به کار رود. نکته اساسی این است که با پرداختن به فعالیت ورزشی هوازی منظم می توان الگوی طبیعی جریان خون را به منظور پیشگیری از بروز عارضه آترواسکلروز حفظ کرد. 
 
منبع:
Jessilyn Dunn, et al.  Flow-dependent epigenetic DNA methylation regulates endothelial gene expression and atherosclerosis. Journal of Clinical Investigation, 2014
 

نظرات بسته شده است.