فعالیت ورزشی با شدت متوسط و سلامت تاندون ها

نتایج یک مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط می تواند موجب حفظ سلامت تاندون ها شود. شروع بیماری های مرتبط با تاندون ها با سابقه ی فعالیت ورزشی ارتباط دارد. با وجود این، مطالعه ی مذکور نشان داد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط می تواند در این زمینه نقش محافظتی داشته باشد و علاوه بر این درد ناشی از بیماری را تسکین بخشد. تیم تحقیقاتی این مطالعه نشان داد که حرکت به اطراف می تواند موجب کاهش گروهی از آنزیم ها ( متالوپروتئیناز ها) شود که بافت تاندون را تجزیه می کنند و پروتئین تاندونی را افزایش می دهند. بیماری تاندونی موجب آسیب به تاندون در سطح سلولی می شود. علایم این بیماری شامل درد مزمن، التهاب، سفتی و کاهش عملکرد است. به بیان دکتر Eleanor Jones، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ "شروع بیماری تاندون می تواند با سابقه ی فعالیت ورزشی در ارتباط باشد ولی سازو کار دقیق این رابطه مشخص نشده است. در مطالعه ی ما نشان داده شد که پرداختن به فعالیت ورزشی با شدت متوسط می تواند با سلامت تاندون ها در ارتباط باشد". در این مطالعه سلول های تاندون آشیل انسان به دم موش ها تزریق شد، سپس موش ها در معرض فشار ناشی از فعالیت ورزشی با شدت متوسط قرار گرفتند. به طور کلی در این مطالعه اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط مورد بررسی قرار گرفت و توصیه شد که برای دستیابی به اثرات مفید بیشتر بهتر است شدت فعالیت ورزشی در حد متوسط باشد. دکتر Eleanor Jones در ادامه افزود؛ مطالعه ی ما بر روی وش ها انجام شد با وجود این برای نتیجه گیری بهتر و شفاف تر لازم است تا نتایج این مطالعه بر روی انسان نیز تأیید شود. بنابراین، در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:

 Eleanor R. Jones , et al. Cyclical strain modulates metalloprotease and matrix gene expression in human tenocytes via activation of TGFβ. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Cell Research, 2013.
 

نظرات بسته شده است.