فشار خون و کمبود ویتامین D

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید و گسترده بر روی بیش از 155000 آزمودنی نشان داه شد که بین کمبود ویتامین D و فشارخون همبستگی وجود دارد. یافته های حاصل از این مطالعه اهمیت و ارزش غنی سازی مواد غذایی با ویتامین D را به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی پر رنگ می کند. کمبود ویتامین D می تواند موجب افزایش فشارخون شود. با وجود این که مطالعات مشاهده ای این ارتباط را تصریح کرده اند، پژوهش هاس ژنتیکی نیز این رابطه ی علت و معلولی را مورد تأیید قرار داده اند. بر اساس بررسی اطلاعات حاصل از 155000 آزمودنی نشان داده شد افرادی که دارای مقادیر بیشتر 25 هیدروکسی ویتامین D می باشند، فشار خون کمتری دارند، بنابراین کمتر در معرض ابتلا به افزایش فشارخون می باشند. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله، همبستگی بین کمبود ویتامین D و بروز بیماری پر فشاری خون مورد تأیید است ولی مسئله این است که چرا مکمل یاری ویتامین D نمی تواند موجی کاهش فشار خون در افراد مبتلا به این عارضه شود، لذا سازو کار این ارتباط هنوز در پرده ی ابهام است و برای روشن شدن آن نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. بدین منظور محققین سعی کردند با استفاده از روش های مرتبط با آزمایشات ژنتیکی پی به چگونگی این همبستگی ببرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که  به ازای هر 10 درصد افزایش ویتامین D (25 هیدروکسی ویتامین D) میزان خطر ابتلا به بیماری پرفشاری خون در حدود 1/8 درصد کاهش می یابد. کمبود ویتامین D در کشورهای شرقی برجسته است، کمبود شدید ویتامین D در کودکی می تواند موجب نقص سلامت استخوانی و بروز بیماری راشیتیسم شود.با وجود این مطالعات جدید همبستگی ویتامین D را با بیماری های غیر استخوانی مورد تأیید قرار داده اند.  بر طبق نتایج این مطالعه نشان داده شد که غنی سازی غذاها با ویتامین D می تواند از بروز برخی از انواع بیماری های قلبی عروقی پیشگیری کند.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byEuropean Society of Human GeneticsESHG
 

نظرات بسته شده است.