غذاهای سرخ کرده با ژن های مؤثر بر وزن بدن واکنش می دهند

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید که در BMJ-British Medical Journal چاپ شد نشان داده شد که خوردن غذاهای سرخ کردنی می تواند برای افرادی که به طور وراثتی مستعد اضافه وزن و چاقی هستند، اثرات نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ "در واقع می توان گفت که آرایش ژنتیکی افراد می تواند تعیین کننده نهایی اثرات بد رژیم غذایی باشد." روشن است که واریانت های ژنتیکی افراد و دریافت غذاهای سرخ کردنی- هردو- می تواند بر تجمع چربی مؤثر باشد. با وجود این، ارتباط بین این دو عامل خطر با شاخص توده بدنی و هم چنین چاقی ارزیابی نشده است. در این مطالعه ارتباط بین دریافت غذاهای سرخ کردنی و خطر ژنتیکی همراه با چاقی در 37000 زن و مرد ارزیابی شد. به منظور جمع آوری اطلاعات در زمینه میزان دریافت غذاهای سرخ کردنی در آزمودنی ها، از آن ها پرسشنامه بسامد غذایی گرفته شد. بر این اساس سه گروه دسته بندی شدند؛ کمتر از یک بار در هفته، یک تا سه بار در هفته و چهار بار یا بیشتر در هفته. افرادی که شاخص توده بدنی بیشتری داشتند، از امتیاز ژنتیکی بیشتری نیز برخوردار بودند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت غذاهای سرخ کردنی بیش از 4 بار درهفته می تواند در افرادی که به طور ژنتیکی استعداد چاقی دارند، در مقایسه با افرادی که استعداد چاقی ندارند، حدود 2 برابر بر شاخص توده بدنی شان اثر می گذارد. محققین در این مطالعه بر اهمیت کاهش دریافت غذاهای سرخ کردنی در افرادی که استعداد ژنتیکی بیشتری در زمینه چاقی دارند تأکید کردند. 
 
منبع: 
 
Qibin Qi, Audrey Y. et al. Fried food consumption, genetic risk, and body mass index: gene-diet interaction analysis in three U.S. cohort studies. British Medical Journal, March 
 

نظرات بسته شده است.