عدم تحرک و اضافه وزن عروق کودکان را تضعیف می کند

سختی دیواره عروقی و کاهش قطر آن ها از نشانه های اولیه قابل سنجش در بیماری قلبی عروقی است. یافته های حاصل از یک مطالعه در فلاند نشان داد که کاهش میزان فعالیت بدنی، افت آمادگی جسمانی و محتوای زیاد چربی بدن در کودکانی که در دامنه سنی 8-6 سال قرار دارند با سختی و تنگی عروقی ارتباط دارد. این پژوهش که بر روی 160 کودک انجام شد نشان داد که آمادگی بدنی بهتر و میزان فعالیت بدنی بیشتر با کاهش چربی بدنی و متعاقب آن بهبود انعطاف پذیری عروقی در کودکان سنین دبستان همراه است. تجزیه و تحلیل همبستگی بین این عوامل نشان داد که تنها فعالیت بدنی یک عامل مستقل اثر گذار در سختی عروقی است. به بیان دقیق تر نشان داده شد؛ کودکانی که در مقایسه با همتایان خود آمادگی بدنی بیشتری داشتند، در هنگام فعالیت ورزشی از خونرسانی بهتری نیز برخودار بودند. علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده شد که آمادگی بدنی کمتر و چربی بدنی بیشتر در کودکان موجب کاهش ظرفیت عملکردی در هنگام فعالیت ورزشی و همچنین سختی عروقی شد. محققینن خاطر نشان کردند که شروع بیمار بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نوع 2 در افراد بدون تحرک و چاق یا دارای اضافه وزن، از زمان کودکی به صورت پنهان آغاز می شود. این موضوع نگران کننده است و به مرگ زودرس منجر می شود. مقاله مرتبط با این مطالعه در Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports  منتشر شد.

منبع:


A. Veijalainen, T. et al. Associations of cardiorespiratory fitness, physical activity, and adiposity with arterial stiffness in children. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2015
 

نظرات بسته شده است.