ظروف کوچکتر و کاهش دریافت غذا

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یکی از راه های کاهش چاقی دوران کودکی استفاده از ظروف کوچکتر برای سرو غذا می باشد.
پژوهشگران دانشگاه کرنل به سرپرستی Brian Ven Ittersum د ر این رابطه یک مطالعه دو بخشی را به انجام رسانده اند.
در آزمایش اول پژوهشگران کاسه های 8 یا 16 اونسی را به 69 شرکت کننده در سن پیش دبستانی دادند. سپس از والدین خواسته شد تا در همین ظروف برای کودکان شیر و  کورن فلکس به دفعات درخواست کودک تا زمانی که احساس سیری کنند، پر کنند. نتایج نشان داد کودکانی که در کاسه های بزرگتر غذا خوردند 87% بیشتر درخواست شیرکورن فلکس کردند. وزن کودک و یا دختر و پسر بودن او تاثیری بر میزان درخواست غذای بیشتر نداشت.
در آزمایش دوم، که 18 کودک دبستانی شرکت داشتند طبق آزمایش قبل کاسه های کوچک و بزرگ بین شرکت کننده ها پخش شد. ترازوی پنهان در قاشق ها برای اندازه گیری میزان غذای مصرفی توسط هر کودک جاسازی شد. نتایج نشان داد بچه های دارای کاسه های بزرگتر 69% بیشتر در خواست شیر کورن فلکس کرده و نسبت به کودکان دارای ظرف کوچکتر  52% بیشتر غذا خوردند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد استفاده از ظرف بزرگتر برای سرو غذا باعث دو برابر بیشتر درخواست غذا و در نتیجه افزایش دریافت و اضافه وزن می شود. بنابراین به سادگی می توان با استفاده از ظرف های کوچکتر برای کودکان از بروز چاقی در آنها پیشگیری کرد.
منبع:

Brian Ven Ittersum, et al “Larger Bowl Size Increases the Amount of Cereal Children Request, Consume, and Waste” online Nov. 18 , 2013in the Journal of Pediatrics

نظرات بسته شده است.