سیگار کشیدن خطر شکستگی های ناشی از استئوپروز را افزایش می دهد

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که سیگار کشیدن خطر ابتلا به استئوپروز را افزایش می دهد و مردان سیگاری در مقایسه با زنان بیشتر در معرض ابتلا به استئوپروز و شکستگی حاصل از آن به ویژه در مهره ها قرار دارند. در این مطالعه مشخص شد که سابقه سیگار کشیدن و بیماری انسدادی ریوی عوامل خطر مستقلی برای کاهش دانسیته استخوانی در میان زنان و مردان می باشد. به طور معمول مردان برای شناسایی خطر استئوپروز ارزیابی نمی شوند. با وجود این سیگار کشیدن یکی از عوامل خطر ابتلا به استئوپروز درنظر گرفته می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقالهElizabeth Regan ؛ "یافته های حاصل از مطالعه ما پیشنهاد می کند که هر دو جنس به ویژه اگر سیگاری باشند باید از نظر ابتلا به استئوپروز ارزیابی شوند. " محققین در این مطالعه 3321 فرد سیگاری در دامنه سنی 45 تا 80 با سابقه حداقل 10 سال استعمال سیگار را بررسی کردند. برای سنجش دانسیته استخوانی از آزمودنی ها سی تی اسکن گرفته شد. به طور کل 11 درصد آزمودنی های مطالعه دانسیته استخوانی طبیعی داشتند، 31 درصد به طور متوسط دانسیته پایینی داشتند و 58 درصد دانسیته خیلی کمی داشتند و 37 درصد آزمودنی ها یک یا بیشتر دچار شکستگی مهره ها مبتلا شده بودند. احتمال بروز استئوپروز در مردان 55درصد و بروز شکستگی حاصل از آن در مهره های آن ها 60 درصد گزارش شد. مقاله حاصل از این مطالعه در Annals of the American Thoracic Societyمنتشر شد.

منبع:


Elizabeth A Regan, et al.  Reduced Bone Density and Vertebral Fractures in Smokers: Men and COPD Patients at Increased Risk. Annals of the American Thoracic Society, 2015
 

نظرات بسته شده است.