سیگاری ها در معرض ابتلا به دیابت نوع 2

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه  Lund در زمینه توانایی ترشح انسولین از سلول های بتا شان داد که  بین استعمال سیگار و ابتلا به دیابت نوع 2 همبستگی وجود دارد. در واقع، یافته های حاصل از این مطالعه توجیهی است برای این که چرا احتمال بروز دیابت نوع 2 در افراد سیگاری بیشتر است. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد. به بیان دقیق تر، پژوهشگران در این مطالعه دریافتند که بین گیرنده های نیکوتین استیل کولین و ترشح طبیعی انسولین همبستگی وجود دارد. علاوه براین نشان داده شد که تغییرات ژنتیکی ویژه  در ساختار گیرنده های نیکوتینی بر تعداد و عملکرد گیرنده های نیکوتینی سلول های بتا تأثیر دارد.  کاهش این گیرنده های نیکوتینی موجب کاهش ترشح انسولین و در نتیجه افزایش ابتلا به دیابت نوع 2 می شود. به بیان نویسنده مسول این مقاله، دکتر Isabella Artner ؛ " گیرنده های سلول های بتا که رهایش انسولین را تحریک می کند به طور طبیعی توسط مولکول های پیام رسان استلی کولین فعال می شوند. باوجود این می توانند با نیکوتین نیز فعال شوند. تا به حال مطالعه ای به ارزیابی اهمیت گیرنده های حساس به نیکوتین و سلول های بتا نپرداخته است. یافته های مطالعه ما پیشنهاد می کند که افرادی که فاقد این گیرنده ها هستند در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 می باشند."  پژوهشگران پیشنهاد کردند که مطالعات بیشتری برای روشن شدن سازوکار ها در این زمینه مورد نیاز است. مقاله مرتبط با این مطالعه در scientific journal Cell Reports منتشر شد.

منبع:


Elvira Ganic, et al.  MafA-Controlled Nicotinic Receptor Expression Is Essential for Insulin Secretion and Is Impaired in Patients with Type 2 Diabetes. Cell Reports, 2016
 

نظرات بسته شده است.