سول های چربی قهوه ای راهی برای مبارزه با چاقی

سلول های چربی قهوه ای یکی از موضوع های داغ رایج در زمینه ی چاقی است. این سول ها برخلاف سلولهای چربی سفید گرما تولید می کنند و به حفظ دمای مرکزی بدن پستانداران در سدما کمک می کنند. ولی در حال حاضر نقش آن ها در تولید گرما و انرژی و مبارزه با چاقی و بیماری دیابت مورد توجه قرار دارد. دکتر سیل در آزمایشگاه پزشکی دانشکاه پنسیلوانیا پروتئین هایی را که در تمایز، رشد و گسترش سلول های چربی نقش دارند را مورد بررسی قرار داده است. پروتئین Ebf2 در الگوی قهوه ای شدن سلو های پیش ساز چربی نقش دارد. به بیان سیل؛ سلول های چربی قهوه ای سلول های حرفه ای تولید کننده ی گرما در بدن به شمار می روند، و این سلول ها به دلیل نقش حفاظتی که در برابر چاقی و دیابت دارند بسیار حائز اهمیت می باشند. این تیم پژوهشی نشان دادند که پروتئین Ebf2 فعالیت اتصالی فاکتور PPAR گاما؛ یک پروتئین تنظیم کننده ی تمایز سلولی را تنظیم و کنترل می نماید. به بیان دیگر پروتئین Ebf2 بر روی PPAR گاما اثر می گذارد و تعیین می کند که سلول پیش ساز به سلول چربی قهوه ای یا سفید تبدیل می شود(Ebf2 پروتئین ژن های چربی قهوه ای را برای اتصال به PPAR گاما تغییر می دهد). سلول چربی قهوه ای با سوزاندن چربی های ذخیره و تولید گرما راهی برای مبارزه با چاقی به شمار می روند، در حالی که سلول های چربی سفید چربی را در خود ذخیره می کنند. سلول های چربی قهوه ای حاوی تعداد زیادی از وزیکول های کوچک چربی به همراه میتوکندری زیاد می باشند. پروتئین Ebf2 تنها در سلول های چربی قهوه ای بیان می شود، لازم به ذکر است که هنگامی که این پروتئین در سلول های چربی سفید بیان شود آن ها همان ویژگی های سلول های چربی قهوه ای را کسب می کنند. امروزه نشان داد ه شده است که میزان سلول های چربی قهوه ای با شاخص توده ی بدنی (BMI) و سن رابطه ی عکس دارد. نشان داده شده است که این سلول ها بیشتر در نیمه ی بالایی نخاع در پشت و به سمت شانه ها وجود دارند. مطالعات به دنبال راهی برای هستند تا با فعال سازی و روشن کردن سلول های چربی قهوه ای با چاقی و دیابت مبارزه کنند.

نظرات بسته شده است.