سن خطر برای بارداری اول 35 یا 30سال؟

برای بسیاری افراد که برای اولین بار برای بارداری و بچه دار شدن برنامه ریزی می کنند، 35 سال سنی است که آنها را در گروه پرخطر قرار میدهد اما نتایج یک مطالعه جدید در سوئد نشان میدهد سن خطر احتمالا خیلی زودتر و در 30 سالگی می باشد.
برای آنالیز خطرمیان گروه های زنانی که برای اولین بار باردار می شدند، پژوهشگران از داده های ثبت تولد در سوئد و نروژ طی سال های 1990 و 2010 استفاده کردند. زنان به چهار گروه سنی 25 تا 29 سال، 30 تا 34 سال، 35 تا 39 سال و 40 سال به بالا تقسیم شدند. تولد پیش از موعد، کم وزنی هنگام تولد، عدد آپگار پایین، مرگ جنینی و مرگ نوزادی در این افراد بررسی شد.
اگرچه متخصصین سن 30 تا 34 سال را برا ی زنان  در گروه پرخطر در نظر نمی گیرند اما نتایج مطالعه جدید شواهد متفاوتی ارائه میدهد. در مقایسه با گروه سنی 25 تا 29 سال، زنانی که برای اولین بار در سنین 30 تا 34 سالگی باردار می شوند خطر بیشتری برای زایمان زودرس در هفته های 22 تا 31 و مرده زایی دارند.
این پژوهشگران تاکید کردند عوامل دیگری مثل سیگار کشیدن، اضافه وزن و چاقی از عوامل افزایش دهنده عواقب بارداری هستند.

منابع:


Source: Ulla, et al.  “Adverse Pregnancy Outcomes Related to Advanced Maternal Age Compared With Smoking and Being Overweight Waldenström”Obstetrics and Gynecology, published online 6 December 2013.
 

نظرات بسته شده است.