زمان غذا خوردن مهم تر از نوع غذای مصرفی است

اکثر برنامه های رژیم غذایی برای کاهش وزن بر تعادل بین کالری دریافتی و مصرفی تمرکز کرده اند با وجود این در یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که زمان غذا خوردن نیز یک عامل ضروری در موفقیت رژیم های کاهش وزن می باشد. محققین بریگام و بیمارستان زنان (BWH) با همکاری دانشگاه مورسیا و تِفتز به این نتیج رسیدند که علاوه بر نوع غذای مصرفی زمان آن نیز یک عامل مهم برای کاهش وزن محسوب می شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله بین المللی چاقی به چاپ رسید. این مطالعه اولین پژوهشی است که اثر زمان مصرف غذا  را بر اثربخشی رژیم کاهش وزن مورد بررسی قرار داده است. به بیان دکتر فرنک اسچیر، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ یافته ای حاصل از مطالعه ی ما نشان داد  افرادی که به موقع و زود غذا می خورند کاهش وزن بیشتری را نسبت به افرادی که دیر غذا می خورند تجربه می کنند، در واقع زمان غذا خوردن در وعده های اصلی (نهار و شام و صبحانه) یک عامل مهم در موفقیت برای کاهش وزن می باشد. بدین منظور، در این مطالعه در حدود 420 فرد چاق در طی 20 هفته در اسپانیا مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند؛ آن هایی که زود غذا می خورند و آن هایی که دیر غذا می خورند، وعده ی نهار به عنوان مرجع انتخاب شد (به دلیل این که 40 درصد کالری روزانه در وعده ی نهار دریافت می شود) و آزمودنی هایی که زود غذا می خوردند پیش از ساعت 3 اقدام به خوردن وعده ی غذایی خود می کردند  و در مقابل افراد گروه دیگر (آن هایی که دیر غذا می خورند ) پس از ساعت 3 اقدام به خوردن وعده ی غذایی خود می کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد آزمودنی هایی که به موقع غذا می خوردند کاهش وزن چشمگیری نسبت به آزمودنی هایی داشتند که دیر غذا می خورند، علاوه براین در آزمودنی هایی که دیر غذا می خوردند میزان حساسیت به انسولین نیز کمتر گزارش شد.

منبع:

F A J L Scheer, et al. Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. International Journal of Obesity, 2013.

نظرات بسته شده است.