رژیم مدیترانه ای و بهبود حافظه

مطالعه ای در دانشگاه آلابامای برینگام پیشنهاد کرد که رژیم غذایی مدیترانه ای که بر مصرف اُمگا 3 (موجود در ماهی)، مرغ، سالاد و سبزیجات و عدم مصرف اسیدهای چرب اشباع و گوشت تأکید دارد، می تواند موجب حفظ توانایی مغز و حافظه شود. با جود این، رابطه ی مذکور در افراد دیابتی مشاهده نشد. ار آنجایی که هیچ درمان تعریف شده ای برای بیماری های حافظه ای وجود ندارد، بنابراین تعدیل های اثرگذار همچون رژیم غذایی می توانند در این زمینه مهم باشند. در این مطالعه، اطلاعات رژیم غذایی حدود 17478 آزمودنی در دامنه ی سنی 64 سال مورد بررسی قرار گرفت و میزان همبستگی این اطلاعات با رژیم غذایی مدیترانه ای ارزیابی شد. علاوه بر این، توانایی حافظه وتفکر این افراد در طی 4 سال بررسی شد. در حدود 17 درصد آزمودنی های این مطالعه به دیابت مبتلا بودند.
نتایج مطالعه نشان داد که میزان همبستگی توانایی و مهارت های حافظه و تفکر آزمودنی های سالم در این مطالعه در ارتباط با رژیم غذایی مدیترانه ای 19 درصد می باشد. با وجود این، رژیم مدیترانه ای هیچ همبستگی معناداری با توانایی و مهارت تفکر در افراد دیابتی نداشت. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ رژیم غذایی یک تعدیگر مهم در حفظ مهارت های تفکر و حافظه در دوره ی سالمندی می باشد. با وجود این، رژیم غذایی جزء یکی از چندین تعدیگر های الگوی زندگی است که می تواند در محافظت از  حافظه و توانایی تفکر در دوران سالمندی مؤثر باشد. پرداختن به فعالیت ورزشی، پرهیز از استعمال سیگار و درمان های مرتبط با دیابت و فشار خون در این زمینه بسیار اثر گذار خواهند بود.

منبع:

G. Tsivgoulis, S. Judd, A. J. Letter, A. V. Alexandrov, G. Howard, F. Nahab, F. W. Unverzagt, C. Moy, V. J. Howard, B. Kissela, V. G. Wadley. Adherence to a Mediterranean diet and risk of incident cognitive impairment. Neurology, 2013.

نظرات بسته شده است.