رژیم غذایی کم چربی و بهبود خستگی در بیماران مبتلا به M.S

 

بر اساس نتایج یک مطالعه در Oregon Health & Science University  نشان داده شد که میزان خستگی در آن دسته از بیماران  مبتلا به M.S که به مدت یک سال از رژیم غذایی بر پایه غذاهای گیاهی و با محتوای اسیدهای چرب اشباع کم پیروی کردند، در مقایسه با بیماران مبتلا به M.S در گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود. به طور کلی، خستگی یکی از اختلالات تضعیف کننده در بیماران مبتلا به Relapsing-remitting M.S است. نتایج این مطالعه بهبودهای قابل توجهی را در زمینه خستگی بیماران مبتلا به M.S نشان داده است، بنابراین دریچه ای است برای کمک بیشتر به افرادی که به این عارضه مبتلا هستند. این مطالعه اولین پژوهشی است که به ارزیابی اثرات رژیم غذایی کم چربی در کنترل بیماری M.S می پردازد. این مطالعه از لحاظ حجم نمونه بسیار محدودیت داشت. 43 بیمار ( 22 گروه رژیم غذایی کم چربی و 27 در گروه کنترل) در این مطالعه ارزیابی شدند. پیش از شروع پژوهش بیماران در هر دو گروه از لحاظ ضایعه های مغزی و نخاعی و به واسطه MRI ارزیابی شدند، علاوه براین مقادیر کلسترول خون، وزن بدن و به طور کلی درصد ناتوانی آن ها پیش از شروع پژوهش ارزیابی شد. بیمارنن به مدت 12 ماه پیگیری شدند. یافته های اصل از پژوهش نشان داد که بهبود قابل توجهی در میزان خستگی بیماران گروه رژیم غذایی کم چربی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد. با وجود این، در این پژوهش هیچ تفاوت معناداری در میزان ضایعه های مغزی و نخاعی در بین دو گروه گزارش نشد. 
 
منبع:
The above story is based on materials provided by Oregon Health & Science University.
 

نظرات بسته شده است.