روغن ماهی و کاهش اثر فست فودها بر مغز

براساس نتایج مطالعات محققین در دانشگاه ریورپول نشان داده شد که بیش از ۱۸۰ مطالعه پیشنهاد کرده اند که روغن ماهی می تواند باعث کاهش اثرات مضر فست فودها بر مغز شود. نتایج مطالعات پیشین نشان داه است که رژیم های غذایی پر چربی می تواند باعث کاهش نوروژنز در مغز شود فرآیندی که در طی آن سلولهای جدید مغزی تولید می شوند، در حالی که رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اُمگا۳ می تواند با اثر بر نواحی تنظیمی خوردن، یادگیری و حافظه مانع از اِعمال اثرات مضر گردد. نتایج حاصل از ۱۸۵ مطالعه نشاند می دهند که اُمگا۳ داری اثر مستقیم بر نوروژنژ در این نواحی از مغز (خوردن، یادگیری و حافظه) نمی باشد، در حالی که می تواند اثراث مضر قندهای تصفیه شده و اسیدهای چرب اشباع را بر مهار فرآیندهای تنظیمی دریافت غذا مختل کند. به بیان دکتر لوکی پیکاوانس عضو انجمن بیماری های مزمن و سالمندی؛ وزن بدن از عوامل زیادی تأثیر می پذیرد و از مهم ترین این عوامل نوع مواد مغذی دریافتی می باشد. دریافت زیاد برخی از مواد مغذی از جمله قندهای تصفیه شده و اسیدهای چرب اشباع موجد در غذاهای فست فود می تواند نه تنها موجب افزایش وزن بلکه اثر بر روی فرآیندهای مغزی نیز شود. این تغییرات می تواند در ساختار مغز مشاهده شود، شامل توانایی تولید سلول های جدید عصبی، بنابراین می توان بین چاقی و بیماری های تحلیل عصبی ارتباط برقرار نمود. با وجود این تحققیات نشان داده اند که اُمگا۳ می تواند این اثرات را تقلیل دهد و حتی در شرایطی مهار کند. بر اساس نتایج مطالعات به نظر نمی رسد که اسید چرب اُمگا۳ نمی تواند باعث کاهش وزن شود ولی می تواند از اثرات رژیم های غذایی پر چربی و فست فودها بر نواحی مغز جلوگیری کند.

منبع:

Marianne A. et al. Relationships between dietary macronutrients and adult neurogenesis in the regulation of energy metabolism. British Journal of Nutrition, 2013.

نظرات بسته شده است.