روزانه یک آووکادو بخورید تا چربی بد خونتان کم شود

محققین انجمن قلب آمریکا بر اساس نتایج مطالعه ای گزارش کردند، افرادی که از یک رژیم غذایی با چربی متوسط پیروی می کردند و روزانه یک عدد آووکادو می خوردند در مقایسه با افرادی که از رژیم مشابه تبعیت می کردند ولی آووکادو نمی خوردند یا یک رژیم غذایی کم چربی داشتند، مقادیر کلسترول بد خونشان کاهش بیشتری را نشان داد. به بیان دقیق تر، محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که خوردن یک آووکادو در روز می تواند به بهبود کلسترول بد خون افراد چاق و دارای اضافه وزن حتی با پیروی از رژیم غذایی با چربی متوسط کمک کند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر آووکادو  در یک رژیم غذایی پر چربی بر عوامل خطر سنتی و جدید بیماری قلبی و عروقی از طریق جایگزین کردن اسیدهای چرب اشباع با اسیدهای چرب غیر اشباع بود. بدین منظور، بیماران چاق و دارای اضافه وزن در دامنه سنی 21 تا 70 در سه گروه رژیم کاهنده چربی خون تقسیم بندی شدند. آزمودنی ها به مدت 2 هفته پیش از شروع رژیم غذایی کاهنده چربی خون، از یک رژیم غذایی با 35 درصد چربی، 51 درصد کربوهیدرات و 16 درصد پروتئین پیروی کردند. سپس در سه گروه؛ کاهنده چرب بدون آووکادو، رژیم غذایی با چربی متوسط بدون آووکادو و رژییم غذایی یا چربی متوسط با آووکادو. محققین گزارش کردند که در مقایسه با وضعیت پایه، کلسترول بد خون پس از پیروی از یک رژیم غذایی با چربی متوسط به همراه یک آووکادو به میزان 5/13 میلی گرم/ دسی لیتر کاهش یافت. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله American Heart Association منتشر شد.

منبع:


Li Wang, et al. Effect of a Moderate Fat Diet With and Without Avocados on Lipoprotein Particle Number, Size and Subclasses in Overweight and Obese Adults: A Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Heart Association, January 2015.
 

نظرات بسته شده است.