رابطه رژیم غذایی پرچربی با برخی از انواع سرطان پستان

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه آکسفورد نشان داده شد که دریافت مقادیر زیاد چربی اشباع و چربی تام موجب افزایش احتمال بروز برخی از انواع سرطان های پستان خواهد شد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که چربی های اشباع در اتیولوژی بیماری سرطان پستان نقش مهمی دارند. نتایج این مطالعه در Journal of the National Cancer Institute به چاپ رسید. نتایج مطالعات موجود در زمینه دریافت چربی های اشباع و بروز بیماری سرطان پستان ضد و نقیض است. درحال حاضر، سرطان پستان به سه گروه تقسیم می شود؛ مثبت گیرنده استروژن، مثبت گیرنده پروژسترون و منفی گیرنده عامل رشد اپیدرمال انسانی. در این مطالعه دکتر Sabina Sieriو همکارانش، اطلاعات 10062 بیمار مبتلا به سرطان پستان در مطالعه EPICکه حدود 5/11 سال پیگیری شده بودند را ارزیابی کردند. مطالعه EPIC حدود 337327 زن را در 10 کشور اروپایی، در زمینه الگوی های دریافت چربی رژیم غذایی ارزیابی نموده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری اطلاعات موجود نشان داد که دریافت چربی تام و مقادیر چربی اشباع با افزایش خطر بیشتر ابتلا به سرطان های پستان نوع مثبت گیرنده استروژن و پروژسترون همراه است. علاوه بر این، دریافت زیاد چربی های اشباع با افزایش خطر ابتلا به نوع منفی گیرنده عامل رشد اپیدرمال انسانی نیز همراه است. محققین بر اساس یافته های این مطالعه نتیجه گیری کردند  که رژیم غذایی پر چربی خطر سرطان پستان، و به طور ویژه خطر ابتلا به سرطان های مثبت گیرنده را افزایش می دهد. بر این اساس پیشنهاد شد که چربی های اشباع در اتیولوژی سرطان های مثبت گیرنده نقش دارند. 
منبع:
S. Sieri, P. et al. Dietary Fat Intake and Development of Specific Breast Cancer Subtypes. JNCI Journal of the National Cancer Institute, 2014
 

نظرات بسته شده است.