رابطه ترکیب اسیدهای چرب خون کودکان با کمیت کربوهیدرات مصرفی

 

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه در دانشگاه شما فلاند نشان داده شد که ترکیب اسیدهای چرب خون نه تنها می تواند به عنوان یک نشانگر برای کمیت چربی دریافتی باشد بلکه می تواند نشانگر کمیت کربوهیدرات دریافتی نیز باشد. در مطالعه ای پیش از این پژوهش، بیشتر بر دریافت کمیت و کیفیت چربی رژیم غذایی و ترکیب چربی های خون تمرکز شده بود، با وجود این در پژوهش مذکور بر رابطه بین کمیت کربوهیدرات دریافتی و ترکیب چربی های خون در کودکان پرداخته شد. این اولین مطالعه ای است که در این زمینه در کودکان انجام شده است. این مطالعه بر روی 512 کودک در دامنه سنی6 تا 8 سال انجام شد. مقادیر غذای دریافتی آن ها از طریق یادآمد 24 ساغته غذایی در 4 روز ارزیابی شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت بیش از حد آبنبات و کاهش دریافت غلات غنی از فیبر می تواند با افزایش مقادیر اسید اولئیک در خون همراه باشد. افزایش دریافت آبنبات باعث افزایش مقادیر آنزیم delta-9 desaturase   در کبد می گردد. نشان داده شده است که افزایش دریافت کربوهیدرات ها با افزایش فعالیت این آنزیم در بزرگشالان همراه است با این حال این اولین مطالعه ای که به ارزیابی این آنزیم در کودکان پرداخته است. آنزیم delta-9-desaturase ، تبدیل اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع را کاتالیز می کند. بنابراین از تجمع اسیدهای چرب اشباع در کبد جلوگیری می کند، با وجود این موجب افزایش اسیدهای چرب خون نیز می گردد. افزایش فعالیت این آنزیم موجب افزایش تبدیل شکر به اسیدهای چرب اشباع در کبد می شود که برای سوخت و ساز چرب مضر است. 
منبع:
Taisa Venäläinen, et al. Cross-Sectional Associations of Food Consumption with Plasma Fatty Acid Composition and Estimated Desaturase Activities in Finnish Children. Lipids, 2014.
 

نظرات بسته شده است.