دیابت: برای کنترل بهتر قند خون تناوبی پیاده روی کنید

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که پیاده روی کردن با شدت تناوبی در مقایسه با شدت یکنواخت اثر بهتری بر روی کنترل قند خون در افراد دیابتی نوع 2 دارد. اثر فعالیت ورزشی بر کنترل بهتر قند خون ( گلایسمیک) در افراد دیابتی به خوبی روشن شده است، با وجود این هنوز شدت مطلوب و نیز بهترین نوع فعایت وزرشی در این زمینه در پرده ابهام قرار دارد. به طور کلی، شدت زیاد فعالیت ورزشی در افراد دیابتی توصیه نمی شود به دلیل این که موجب افزایش احتمال آسیب در آن ها می گردد، لذا توصیه ورزشی رایج برای این دسته از بیماران پرداختن به فعالیت ورزشی با یک شدت یکنواخت است. این مطالعه به سرپرستی دکتر Thomas Solomon از دانشگاه کاپنگهام دانمارک انجام شد. محققین در این مطالعه آزمودنی های مبتلا به دیابت را به 3 گروه تقسیکم کردند: گروه کنترل؛ گروه فعالیت ورزشی تداومی و گروه فعالیت ورزشی تناوبی. آزمودنی ها 5 روز در هفته و به مدت 60 دقیقه ورزش می کردند.  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی تناوبی موجب کنترل بهتر قند خون در این بیماران شد. محققین نتیجه گیری کردند که این نوع فعالیت ورزشی موجب افزایش حساسیت به انسولین و بهبود سوخت و ساز گلوکز شد. علاوه براین، فعالیت ورزشی تناوبی موجب پیشبرد پیام رسانی انسولین در عضله اسکلتی شد.  مقاله مربوط به این پژوهش در مجله اروپایی مطالعات مرتبط با دیابتDiabetologia منتشر شد. 
 
منبع:
Kristian Karstoft et al. Mechanisms behind the superior effects of interval vs continuous training on glycaemic control in individuals with type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia, August 2014
 

نظرات بسته شده است.