دلیل دیگر برای سرطان زا بودن نوشابه های کولا

رنگ کاراملی یکی از رایج ترین ترکیبات موجود در کولا و سایر نوشیدنی های تیره رنگ گاز دار است. محققین بهداشت عمومی داده های مربوط به مصرف نوشابه های گازدار را براساس پتانسیل سرطان زایی فرآورده های برخی از رنگ های کاراملی جمع آوری کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که بین 44 تا58 درصد افراد بالای 6 سال حداقل روزانه یکبار نوشابه گازدار مصرف می کنند، این وضعیت احتمال قرارگیری در معرض 4 – متیل میدازول را افزایش می دهد. این ماده یک نوع سرطانزا است که ممکن است در جریان تولید برخی از رنگ های کاراملی ایجاد شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Keeve Nachman ؛"مصرف کنندگان نوشابه های گازدار به دلیل افزودن عناصر خوش طعم کننده به این قبیل نوشیدنی ها در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار می گیرند. " وی در ادامه افزود: " این فرآیند غیرضروری سلامت عمومی را به مخاطره می اندازد و علاوه بر این تردید در مورد ادامه افزودن کارامل به نوشیدن ها را برجسته تر می سازد. در سال 2013 تا اوایل سال 2014 محققین میزان 4 – متیل میدازول را در 110 نوشیدنی سنجیدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد که برخی از انواع نوشیدن های گازدار حاوی مقادیر زیادتر 4 – متیل میدازول در مقایسه با سایرین بودند. برای مثال نوشابه های رژیمی حاوی مقادیر زیادتر این ترکیب بودند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهPLOS One منتشر شد.

منبع:


Tyler J. S. Smith, et al. Caramel Color in Soft Drinks and Exposure to 4-Methylimidazole: A Quantitative Risk Assessment. PLOS ONE, 2015
 

نظرات بسته شده است.