دفعات غذایی بیشتر، افزایش وزن کمتر

نتایج مطالعه جدید نشان داده است، کودکانی که از چندین وعده غذایی در روز استفاده می کنند نسبت به کودکانی که تنها سه وعده اصلی دریافت می کنند، احتمال کمتری برای اضافه وزن و چاقی دارند.
پژوهشگران یونانی با مروری بر 11 مطالعه قبل، نشان دادند کودکان، بویژه پسران، که به طور معمول بیش از سه وعده در روز دریافت می کنند وزن کمتری اضافه خواهند کرد.
در این مطالعه پژوهشگران دانشگاه آتن به بررسی نتایج 11 مطالعه با شرکت حدود 19 هزار کودک 2 تا 19 ساله پرداختند. این مطالعه به مقایسه کودکانی که در روز تنها سه وعده غذایی دریافت می کردند با کودکانی که بیش از سه وعده می خوردند پرداخت. بررسی نتایج نشان داد وعده های غذایی بیشتر با خطر کمتر اضافه وزن همراه است، البته این ارتباط در پسران مشهود بود. آنالیز داده ها نشان داد،  کودکانی که بیشتر از 3 وعده غذایی در روز دریافت می کنند، 22% خطر کمتری برای اضافه وزن دارند.
مطالعات قبل نیز نشان داده بودند که دفعات غذایی بیشتر با اثر بر متابولیسم بدن برای کنترل وزن موثر است.

منبع:

     Alison Field, et al “Eating Frequency and Overweight and Obesity in Children and Adolescents: A Meta-analysis” Pediatrics 2013; 131:5 958-967
 

نظرات بسته شده است.