دستگاه ایمنی معده هدف درمانی جدید در دیابت نوع 2

نتایج یک مطالعه نشان داد که داروهای رایج در درمان بیماری های التهابی گوارشی مثل بیماری کرون می تواند موجب کاهش مقادیر قند خون در موش های چاق گردد. محققین بر اساس این یافته ها پیشنهاد کردند که دستگاه ایمنی معده می تواند به عنوان یک هدف درمان در دیابت مورد توجه قرار گیرد. این یافته ها جدید و مهم هستند به دلیل این که باکتری هایی که در دستگاه گوارش ما زندگی می کنند نقش زیادی در کنترل قند خون دارند. این یافته ها دیدگاه جدیدی را در زمینه ایمونولوژی دستگاه گوارش و چاقی و عوارض ناشی از آن مثل افزایش قند خون ایجاد می کند. چاقی به ویژه در نواحی اطارف شکم یا دور کمر، موجب افزایش بروز دیابت نوع 2 می گردد. مدارک پیشین نشان می دهد که سلول های ایمنی که در کنار چربی های شکمی وجود دارند موجب رهایش سایتوکاین های پیش التهابی می گردد که در ایجاد مقاومت به انسولین دخالت دارند. مقاومت به انسولین موجب بروز دیابت نوع 2 می گردد. محققین در این مطالعه دریافتند که موش هایی که با رژیم پرچربی- پرکالری تغذیه شدند مقادیر بیشتری از سلول های ایمنی پیش التهابی و مقادیر کمتری از سلول های تنظیم کننده پاسخ ایمنی د رمقایسه با موش های با وزن طبیعی داشتند. محققین در این مطالعه التهاب گوارشی در موش ها را هدف قرار دادند و داروی مزالامین که رایج ترین درمان در بیماری التهابی روده می باشد را در موش ها اِعمال کردند. یافته نشان داد که میزان مقاومت به انسولین و مقادیر قند خون به میزان معناداری کاهش یافت. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell Metabolism منتشر شد.

منبع:


Helen Luck, et al. Regulation of Obesity-Related Insulin Resistance with Gut Anti-inflammatory Agents. Cell Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.